Yazdır

MERSİN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Tıbbi cihaz alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496143
Şehir : Mersin
Yayınlandığı Gazeteler

MERSİN 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Mersin İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Toplantı salonu
İhale Tarihi : 19.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 1 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/506647
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

MERSİN KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Tıbbi Cihaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/506647
1-İdarenin
a) Adresi : Nusratiye Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi 132 33050 Akdeniz AKDENİZ/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3243363950 - 3243360258
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

1 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Mersin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Sağlık Tesisleri
c) Teslim tarihi : Sözleşmeden sonra 60 takvim günü.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Mersin İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Toplantı salonu
b) Tarihi ve saati : 19.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İsteklilerlerce teklif edilen ürünler en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Garanti süresi içerisinde ücretsiz servis, bakım, garanti kapsamına giren yedek parça ve kalibrasyonu yapılacak. Teklif edilen ürünler garanti bitiminden sonra ücreti mukabilinde 10 (on) yıl parça garantili olacak.

4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Teklif veren isteklilerin ve teklif ettikleri malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı olması ve teklif edilen malzemenin TITUBB' da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması zorunluğu olup, istekliler teklifleri ekinde bu durumu belgeleyeceklerdir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1. Teklif veren firmalar Teknik Şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "Marka, Model, Cihazı Teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi " başlığı altında teklif veren firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnameye cevap belgesi adı altında, hazırlanacak dokümanda, teknik şartname ve eklerindeki maddelere sırasıyla ayrı ayrı verilen cevaplarda broşür, katalog veya dokümanlara şartname maddesi verilmek suretiyle işaretlenecektir, bu belgede verilen cevaplarda bilgilerin hangi dokümanda ve kaçıncı sayfada olduğu ayrıca belirtilecektir,
2. İdare gerekli görmesi durumunda Demonstrasyon isteme yetkisine sahiptir; Demonstrasyon tarih ve saatini belirlemeye idare yetkilidir, demonstrasyon tarih ve saati idaremizce makul bir süre verilerek tarafınıza fax yolu ile tebliğ edilecektir.
3. Teklif edilen Tıbbi Cihazların Teknik Şartnamelerinde belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalog, broşür, fotoğraf ve bunun gibi tanıtım materyalleri ihale dosyasında sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimiadresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası)doküman bedelini T.C. HALK BANKASI MERSİN İLİ METROPOL ŞUBESİ NEZDİNDE BULUNAN TR64 0001 2009 5940 0005 0000 21 NO'LU HESABAyatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mersin İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği satınalma birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR