MANİSA İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRT.

Tıbbi cihaz alım ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00492690
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

MANİSA''DA GÜNDEM 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/501488
Niteliği, Türü, Miktarı
:
11 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı 
İhale Tarihi
:
20.12.2016 10:00
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

MANİSA KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUMERKEZEFENDİ DH İÇİN 11 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2016/501488

1-İdarenin

a) Adresi:Sakarya Mah. Atatürk Bulvarı NO:58 ŞEHZADELER/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası:********** - **********

c) Elektronik Posta Adresi:khb45.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:11 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri:Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi

c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içerisinde teslimat yapılacaktır. Cihazlar Merkezefendi Devlet Hastanesine teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Manisa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Toplantı Salonu (Sakarya Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 58 Şehzadeler/MANİSA )

b) Tarihi ve saati:20.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1-İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
2-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
3-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
4-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
5-Tıbbi cihaz üreticisi OEM (Original Equipment Manafacturer-Orjinal malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin Sözleşme
6-İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.3.

4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekliler üretici ve/veya ithalatcı ise firmaları veya istekli olarak teklif veren bayileri T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olduklarını belgeleyecektir.
Tıbbi Cihazlar, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi veya ithalatçı firmaların onaylı ürünlerinden temin edileceğinden, teklif edilen tıbbi malzemelerin Sağlık Bakanlığından onaylı olduğunu gösteren belge sunulacaktır.
İstekli firmalar tarafından (bayi adı, bayi tanımlayıcı kodu, üretici adı, üretici tanımlayıcı kodu, ürün adı, ürün ubb kodu, marka ve model) bilgilerinin yer aldığı tablo hazırlanarak teklif zarfında liste halinde sunulacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a-)İstekliler teklif edilecek cihazlar ve aksesurlara ait tıbbı ve teknik özellikleri gösterir orjinal bröşür,katalog, CD, kullanım klavuzu v.b tanım belgelerinden herhangi birini vereceklerdir.Tanıtm belgelerini getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

b-)Teklif veren firmalar şartnameye “..... marka ..... model cihazı Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında madde madde açıklayıcı şekilde cevap vermeli ve bu cevaplar orijinal dökümanlardaki bilgilerle tutarlı olmalıdır. Şartnameye uymayan teklifler değerlendirilmeyecektir.

c-)Teknik şartnamede istenilen özellikler teklif edilen cihazların dokümanı üzerinde teknik şartname maddesi belirtilerek işaretlenmiş olmalıdır.

d-) İstekliler İdari Şartnamenin 47.1 Diğer Hususlar başlığı altında yer alan hükümleri karşılayacaklarına dair beyanlarını ihale dosyasında sunacaklardır. Ayrıca 47.1.4 maddesinde istenilen yedek parça fiyat listesi ve referans listesi ihale dosyasında ayrıca sunulacaktır.

e-) 1 nolu kalem için; Üretici veya distrübitör firma TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığından onaylı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.

7 nolu kalem için; EC ya da CE belgesi, İmalatçı firmanın ithalatçı firmaya vermiş olduğu mümessillik belgesi, İthalatçı firma adına alınmış “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” veya İthalatçı firma adına alınmış “T.C. Sanayi Bakanlığı Hizmet Yeterlilik Belgesi” olmalıdır.

8 nolu kalem için; teklif veren ithalatçı firmanın “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” veya İthalatçı firma adına alınmış “T.C. Sanayi Bakanlığı Hizmet Yeterlilik Belgesi” olmalıdır.

f-)Teknik şartnamede istenilen ek belgeler muayene kabul aşamasında teslim edilecektir.

g-)Eğer isterse İdarenin isteği üzerine yüklenici, ihale tarihinden sonra demonstrasyon yazısının tebliğinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde belirtilen sağlık tesisinde Demo yapacaktır. Demo ile ilgili tüm masraflar firma tarafından karşılanacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Özel ve Kamu Sektörüne yapılan her türlü Tıbbi Cihaz, Tıbbi Demirbaş Malzeme alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi (Sakarya Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 58 Şehzadeler/MANİSA ) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Manisa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi Odası (Sakarya Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 58 Şehzadeler/MANİSA ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR