Yazdır

ZONGULDAK İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Tıbbi cihaz alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448482
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

İNANIŞ 11.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (İncivez Mah. Milli Egemenlik Cd. No:130 [Esas 67 Burda AVM Kat:4] ZONGULDAK)
İhale Tarihi : 03.11.2016 10:30
Niteliği, Türü, Miktarı : KALEM TIBBİ GAZ ALIMI (MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/405535
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TIBBİ GAZ SATIN ALINACAKTIR

ZONGULDAK KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TIBBİ GAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/405535

1­İdarenin

 1. Adresi : İncivez Mah.Milli Egemenlik Cad. No.130 Kat:4 (Esas 67 Burda AVM) 67100 ZONGULDAK

MERKEZ/ZONGULDAK

 1. Telefon ve faks numarası : 3722910080 ­ 3722910087
 2. Elektronik Posta Adresi : khb67.mb@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)

2­İhale konusu malın

 1. Niteliği, türü ve miktarı : 5 KALEM TIBBİ GAZ ALIMI (MAL ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Teslim yerleri : Atatürk Devlet Hastanesi (Meşrutiyet Mah.Huzur Sok No:35 Merkez/ZONGULDAK), Kadın

Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (Tepebaşı Mahallesi Değirmenbaşı Sokak No:145

ZONGULDAK), Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi (Mithatpaşa Mah.Sağlık

Sok. No:35 Merkez/ZONGULDAK), Devrek Devlet Hastanesi (İsmetpaşa Mah. Zonguldak

Asfaltı Caddesi No:84 Devrek/ZONGULDAK), Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi (Ömerli Mevkii, Kaynarca Mahallesi No:309, Ereğli/Zonguldak), Çaycuma Devlet Hastanesi (Yeşiltepe Mahallesi Topbaşı Mevkii Çaycuma/ZONGULDAK), Alaplı Devlet Hastanesi (Yenisiteler Mah. Hastane Sk No: 11 Alaplı/ZONGULDAK), Gökçebey İlçe Hastanesi (İstasyon Mahallesi Gökçebey/ZONGULDAK), Kdz.Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Kavaklık Mah. Devrek Yolu Cad. 67300 Kdz.Ereğli/Zonguldak)

 1. Teslim tarihi : ­ Teknik şartnamede kapasite ile teknik özellikleri belirtilen ve sağlık tesislerimize kurulması gereken tank sistemleri işe başlama tarihinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde ilgili sağlık tesisinin gösterdiği yere ücretsiz montajı yapılacak ve çalışır vaziyette hazır hale getirilecektir. ­ İşe başlama tarihinden itibaren, sözleşme süresi içerisinde, Genel Sekreterliğimize bağlı, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Ana Binası ve Ek Binası, Zonguldak Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Uzunmehmet Göğüs Ve Meslek Hastalıkları Hastanesi, Devrek Devlet Hastanesi, Çaycuma Devlet Hastanesi , Kdz Ereğli Devlet Hastanesi, Kdz Ereğli Ağız Diş Sağlığı Merkezi,Alaplı Devlet Hastanesi, Gökçebey Devlet Hastanesi Tıbbi gaz tanklarına veya depolarına hafta içi ve hafta sonu, resmi tatil ve bayram günleri de dahil olmak üzere haftada 7 Gün 24 saat esasına göre tüm gazların teslimatını sağlık tesislerimizin ihtiyacı doğrultusunda peyderpey sağlayacaktır.Hizmeti aksatmayacak şekilde sağlık tesisinin faks veya posta ile yapacağı siparişe müteakip 48 saat içerisinde teslimat yapılacaktır. İşin bitiş tarihi 31/12/2017 tir.

3­ İhalenin

 1. Yapılacağı yer : Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (İncivez Mah. Milli Egemenlik Cd.

No:130 [Esas 67 Burda AVM Kat:4] ZONGULDAK)

 1. Tarihi ve saati : 03.11.2016 ­ 10:30
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi?
    1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili

Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 1. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içindebulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 2. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veyabelgeler:

1­İstekli firma Üretici İse Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış Medikal Amaçlı Tıbbi Gaz Üretme İzin Belgesi'ni

2­İstekli firma üretici değil, bayi ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu Medikal Amaçlı Tıbbi Gaz Üretme İzin

Belgesi'ni

3­Bayi, kendisinin yine Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu Medikal Gaz Depolama veya Dağıtım veya Dolum İzin Belgesini veya Sağlık Müdürlüğünce verilen Depolama ve Dağıtım İzin Belgesi'ni ihale dosyasında sunacaktır.

4­İstekli Medikal amaçlı gaz üretiminde yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan Mesul Müdürlük belgesini sunacaktır.

5­Ayrıca İstekli Firmalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen “Basınçlı Gaz Tüplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi”nin aslı veya noter onaylı sureti veya İdaremizce aslı görülmüştür onayı taşıyan suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri?
  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son

durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanDurum.aspx 1/2

07.10.2016 İlan Önizleme

durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 3. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma ve İhale İşlemleri Birimi (İncivez Mah. Milli Egemenlik Cd. No:130 [Esas 67 Burda AVM Kat:4] ZONGULDAK) adresinden satın alınabilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e­imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 3. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma ve İhale İşlemleri Birimi (İncivez Mah. Milli Egemenlik Cd. No:130 [Esas 67 Burda AVM Kat:4] ZONGULDAK) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 4. İstekliler tekliflerini, mal kalem­kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR