Yazdır

İZMİR EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI

Tezgah ve ölçü aleti satın alınması ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450566
Şehir : İzmir / Bayraklı
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 11.11.2016 10:30
İhale Kayıt No : 2016/380989
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : 1.KISIM Osiloskop 1 Adet, 2.KISIM Yatay Balans Tezgahı 1 Adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Alt Birimi : Foça Onarım Destek Komutanlığı
İhalenin Yapılacağı Yer : Ege Deniz Bölge Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Turan-Bayraklı/İZMİR
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TEZGAH VE ÖLÇÜ ALETİ SATIN ALINACAKTIR
FOÇA ONR.DST.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

2 KISIM TEZGAH VE ÖLÇÜ ALETİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/380989

1-İdarenin

a) Adresi

:

FOÇA ONARIM DESTEK K.LIĞI ATATÜRK MAHALLESI LEVENTLER LIMANI 3 35680 FOÇA/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

02328121521 - 02328125679

c) Elektronik Posta Adresi

:

ondes.foca@dzkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.KISIM Osiloskop 1 Adet, 2.KISIM Yatay Balans Tezgahı 1 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

FOÇA ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI, FOÇA DENİZ ÜSSÜ, ATATÜRK MAHALLESİ FOÇA/İZMİR

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip; 1.Kısım Osiloskop Cihazı için 90(doksan), 2.Kısım Yatay Balans Tezgahı için (Montaj Dahil) 90(doksan) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ege Deniz Bölge Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Turan-Bayraklı/İZMİR

b) Tarihi ve saati

:

11.11.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

TSE SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İSTEKLİLER HER İKİ KISIMDA TEKLİF ETTİKLERİ MALZEMELERE AİT ÜRÜN KATALOGLARI/DOKÜMANLARINI TEKLİF MEKTUPLARI İLE BERABER İHALE KOMİSYONUNA SUNACAKLARDIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 1.kısmında %5(Beş )oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ege Deniz Bölge Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Turan-Bayraklı/İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Deniz Bölge Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Turan-Bayraklı/İZMİRadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR