ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ

Terzihane malzemeleri satın alinacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00492218
Şehir : Adana / Sarıçam
Yayınlandığı Gazeteler

EGEMEN 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/496114
Niteliği, Türü, Miktarı
:
19 Kalem Terzihane Malzemeleri Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
16.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İhale Salonu Sarıçam/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TERZİHANE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin İhtiyacı Olan 19 Kalem Terzihane Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/496114

1-İdarenin

a) Adresi

:

Ç.Ü. TIP FAKÜLTESI BALCALI HASTANESI 01130 BALCALI SARIÇAM/ADANA

b) Telefon ve faks numarası

:

********** - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

balcalisatinalma@cu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

19 Kalem Terzihane Malzemeleri Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ambarı Sarıçam/ADANA

c) Teslim tarihleri

:

-İhale listesinin 1, 3 ve 6. sıra numarasında yer alan kalemlerin 1/3'ü sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim günü, diğer 1/3'ü Mayıs 2017, geriye kalan 1/3'ü Eylül 2017 ayı içerisinde teslim edilecektir. -İhale listesinin 2, 4, 7, 9 ve 17. sıra numarasında yer alan kalemlerin 1/2'si sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim günü, diğer 1/2'si Mayıs 2017 ayı içerisinde teslim edilecektir. -İhale listesinde bulunan diğer malzemeler sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde teslim edilecektir. -Muayene Komisyonunun toplanabilmesi için; yüklenici teslimatı gerçekleştirmeden 7(yedi) gün öncesinde idareden randevu alacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İhale Salonu Sarıçam/ADANA

b) Tarihi ve saati

:

16.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

-İstekliler teklif ettiği ürüne ilişkin , TSE belgelerinden en az birini teklif dosyasında sunmak zorundadır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

-İstekliler, teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla aşağıda belirtilen malzemeler için karşılarında belirtilen miktar kadar numuneyi numune teslim tutanağı ile birlikte (en geç ihale tarih ve saatine kadar) Terzihane Hizmet Birimine teslim edeceklerdir. Numunesini teslim etmeyen, idare tarafından alındığı onaylanan numune teslim tutanağını teklif dosyasında sunmayan ya da teslim edilen numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan isteklilerin bu kalemlerdeki malzemeye sunmuş oldukları teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

NUMUNE LİSTESİ

1-Optik Beyaz Patiska 1 metre, 2-Mavi Patiska 1 metre, 3-Yeşil Önlüklük Kumaş 1 metre, 4-Kaput Bezi 1 metre, 5-Dar Terikoton Kumaş 1 metre, 6-Jakarlı Pike 1 metre, 7-Hasta altı pvc folyo 1 metre, 8-Ribana Kolluk 1 çift, 9-Mavi Önlüklük Kumaş 1 metre, 10-Lastik 1cm eninde 3 metre, 11-Polyester Beyaz iplik 5000 metrelik 1 adet, 12-Polyester Yeşil İplik 5000 metrelik 1 adet, 13-Dikiş El İğnesi(7 Numara) 1 paket, 14-Sanayi Makinası İğnesi(10'lu) 1 paket, 15-Lastik 3cm eninde 3 metre, 16-Kesim Makası Zımparası(100'lük paket) 2 çift, 17-Alez Ara 1 adet, 18-Overlok Makinası Bıçağı (Takım) 1 takım, 19-Sanayi Dikiş Makinası Masurası 1 adet


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İhale İşlemleri Bürosu Sarıçam/ADANA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İhale İşlemleri Bürosu Sarıçam/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR