ADANA MSB TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI

Tereyağı satın alınacaktır

Kurumun Aktif İlanları // Kurumun Arşiv İlanları // Kurumun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00559227
Şehir : Adana / Yüreğir
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP EKSPRES 02.03.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/63570
Niteliği, Türü, Miktarı
:
5 Kısım 2.061.000 adet Tereyağı (en az 15 gr.lık) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
24.03.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
MSB ADANA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI TEDARİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ/ İHALE SALONU (ZEMİN KAT) Kışla Mah. Eğe Bağatur Cad. Askeralma Bölge Başkanlığı Yanı No:248 01330 - YÜREĞİR / ADANA
İhale Usulü
:
4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEREYAĞI SATIN ALINACAKTIR
ADANA TED.BLG.BŞK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

5 KISIM TOPLAM 2061000 ADET TEREYAĞI (EN AZ 15 GRLIK) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/63570
1-İdarenin
a) Adresi : Kışla Mah. Eğe Bağatur Cad. Askeralma Bölge Başkanlığı Yanı No:248 01330 YÜREĞİR/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223525301 - 3223597885
c) Elektronik Posta Adresi : adana.tedarik@msb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kısım 2.061.000 adet Tereyağı (en az 15 gr.lık)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1'inci kısım 166.000 Adet Tereyağı (En az 15 gr.lık.) Ted.Blg.Bşk.lığına / ADANA, 2'nci kısım (320.000 Adet Tereyağı (En az 15 gr.lık.) 39’uncu Mknz.P.Tug.K.lığı/İskenderun-HATAY, 3'üncü kısım 520.000 Adet. Tereyağı (En az 15 gr.lık.) 2’nci Hd.A.K.lığı/HATAY, 4'üncü kısım 700.000 Adet. Tereyağı (En az 15 gr.lık.) 5'inci Zh.Tug.K.lığına / GAZİANTEP, 5'inci kısım 355.000 Adet Tereyağı (En az 15 gr.lık.) 5'inci Zh.Tug.K.Yrd.lığına / KAHRAMANMARAŞ teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : a. Malların teslim edileceği birlik / kurumlar, taksit miktarları ve teslim süreleri EK-A İhtiyaç Çizelgesinde belirtilmiş olup yüklenici malları taksit teslim süresi içerisinde (taksitlerin ait olduğu ayın 01(dahil)-20(dahil)’nci günü) DEFATEN teslim edecektir. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği gün işe başlama talimatının tebliğ ve kabul edildiği gün olarak kabul edilecektir. Ayrıca bir işe başlama talimatı verilmeyecektir. b. Sözleşmenin imzalandığı tarihte; geçmiş taksit durumunda kalan taksitler için (sözleşmenin taksit teslim süresi içerisinde imzalanması durumu dahil) yüklenici malları, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01-20 gün içerisinde DEFATEN teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MSB ADANA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI TEDARİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ/ İHALE SALONU (ZEMİN KAT) Kışla Mah. Eğe Bağatur Cad. Askeralma Bölge Başkanlığı Yanı No:248 01330 - YÜREĞİR / ADANA
b) Tarihi ve saati : 24.03.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı ADANA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI İLAN MEMURLUĞU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ADANA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI TEDARİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ/İHALE SALONU (ZEMİN KAT) Kışla Mah. Eğe Bağatur Cad. Askeralma Bölge Başkanlığı Yanı No:248 01330 - YÜREĞİR / ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR