Yazdır

TEKİRDAĞ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik malzemesi satın alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00491909
Şehir : Tekirdağ
Yayınlandığı Gazeteler

HABER TRAK 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 14.12.2016 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer : Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Toplantı Salonu- Turgut Mah. Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Cad. No:38
Niteliği, Türü, Miktarı : 110 Kalem Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarına Temizlik Malzemesi Alımı (Ayrıntılı bilgi İdari şartname ekinde yer almaktadır.) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/507420
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarına Temizlik Malzemesi Aılımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/507420

1-İdarenin

a) Adresi

:

TURGUT MAH. ŞEHİT YÜZBAŞI MAYADAĞLI CAD. NO:38 TEKİRDAĞ 59030 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ

b) Telefon ve faks numarası

:

2822612048 - 2822624959

c) Elektronik Posta Adresi

:

tekirdag@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

110 Kalem Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarına Temizlik Malzemesi Alımı (Ayrıntılı bilgi İdari şartname ekinde yer almaktadır.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Süleymanpaşa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Çorlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Zübeyde Hanım Huzurevi Müdürlüğü, Çorlu Huzurevi Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Kadın Konuk evi Müdürlüğü, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü, Erkek Yetiştirme Yurdu Sevgi Evleri Müdürlüğü ve Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü kuruluş depoları

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmelerin imzalanmalarını müteakip 10 gün içerisinde kuruluş depolarına idarenin bilgisi dahilinde malzemelerin tamamı teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Toplantı Salonu- Turgut Mah. Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Cad. No:38

b) Tarihi ve saati

:

14.12.2016 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İll Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü - Turgut Mah. Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Cad. No:38 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.

Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Sosyal Hizmet Merkezi-Süleymanpaşa Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Huzurevi Müdürlüğü-Çorlu Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Huzurevi Müdürlüğü-Zübeyde Hanım Tekirdağ Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Çocuk Destek Merkezi - Tekirdağ Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Tekirdağ Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi-Tekirdağ Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Kadın Konukevi Müdürlüğü-Tekirdağ Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Yetiştirme Yurdu-Tekirdağ Sevgi Evleri Erkek Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Sosyal Hizmet Merkezi Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

Çocuk Yuvası-Sevgi Evleri Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR