ANKARA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik malzemesi satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00449399
Şehir : Ankara / Pursaklar
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/402498
Niteliği, Türü, Miktarı
:
67 Kalem Temizlik Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
07.11.2016 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Osmangazi Mah. Canlar Sok. No: 1 Saray/Pursaklar/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

ÇOCUK EVLERİ SİTESİ

ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

67 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ MAL alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/402498

1-İdarenin

a) Adresi

:

Saray Osmangazi Mah. Canlar Sok. No:1 06291 Sarayköy PURSAKLAR/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3123994052 - 3123994540

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

67 Kalem Temizlik Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmeyi müteakip 30 takvim günü

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Osmangazi Mah. Canlar Sok. No: 1 Saray/Pursaklar/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

07.11.2016 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İhalesi yapılacak olan mallarla ilgili Teknik Şartnamede yer alıp aşağıda dökümü yapılan belge ve formların ihale dosyasında sunulması zorunludur.

A-FİRMALARDAN İSTENİLEN BELGELER

*Aşağıda teknik şartnamedeki sıra numaraları belirtilen 10 kalem malzeme için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumundan alınmış Biyosidal Ürün ruhsatının ihale dosyasında sunulması zorunludur.

Biyosidal Ruhsat istenilen ürünler;

1-Çamaşır Suyu

3-Oksijen bazlı ağartıcı

6-Genel Temizlik Maddesi

26-El Yıkama Köpüğü

38-Sinek Kovucu

39-Oda Spreyi

48-Kireç Çözücü

59-Alkol Bazlı El Dezenfektanı

60-El Sabunu

67-Anti bakteriyel Sıvı El Sabunu

* Aşağıda teknik şartnamedeki sıra numaraları belirtilen 13 kalem ürün için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumundan ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınan bildirim belgesi olmalı ve istekli firmanın belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

Bildirim belgesi istenilen ürünler;

4-Otomatik Çamaşır Makine Deterjanı

5-Çamaşır yumuşatıcısı

7-Mineralli ovma maddesi

12-Lavabo açıcı

19-Klozet Koku Giderici

36-Ahşap Temizleme maddesi

43-Diş Fırçası

46-Halı Şampuanı

49-Cam Temizleme maddesi

56-Bulaşık Tableti

58-Bulaşık Deterjanı

61-Yağ Çözücü

66-Klorlu Ağartıcı

* Aşağıda teknik şartnamedeki sıra numaraları belirtilen 17 kalem ürün için Türk Standartları Enstitüsünce verilen TSE ya da TSEK belgesi olmalı ve istekli firmanın belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

TSE ya da TSEK belgesi istenilen ürünler;

4-Otomatik Çamaşır Makine Deterjanı

5-Çamaşır yumuşatıcısı

7-Mineralli ovma maddesi

10-Sensorlu Kâğıt Havlu

21-Çöp Poşeti Büyük

22-Çöp poşeti küçük

23-Çöp poşeti orta

25- Çöp Poşeti Jumbo Boy

26-El Yıkama Köpüğü

36-Ahşap Temizleme maddesi

46-Halı Şampuanı

49-Cam Temizleme maddesi

53-Havlu Peçete

58-Bulaşık Deterjanı

59-Alkol Bazlı El Dezenfektanı

61-Yağ Çözücü

66-Klorlu Ağartıcı

*Aşağıda teknik şartnamedeki sıra numaraları belirtilen 10 kalem ürün için 16 maddelik MSDS raporu bulunmalı (26 Aralık 2008 Tarihli, 27092 Mükerrer Sayılı, T.C. Cevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun), TSE’den alınan ürün güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı sertifikası bulunmalı ve MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı bulunmalı, istekli bu belgeleri ihale dosyasında sunmalıdır.

MSDS raporu istenilen ürünler;

3-Oksijen Bazlı Ağartıcı

4-Otomatik Çamaşır Makine Deterjanı

5-Çamaşır yumuşatıcısı

7-Mineralli ovma maddesi

36-Ahşap Temizleme maddesi

46-Halı Şampuanı

49-Cam Temizleme maddesi

58-Bulaşık Deterjanı

61-Yağ Çözücü

66-Klorlu Ağartıcı

* Aşağıda teknik şartnamedeki sıra numaraları belirtilen kalem ürün için üretici firmaya ait ÇEVKO belgesi olmalı ve istekli firmanın belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

ÇEVKO belgesi istenilen ürünler;

21-Çöp Poşeti Büyük

22-Çöp poşeti küçük

23-Çöp poşeti orta


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan 67 kalem malzemenin Teknik Şartnameye uygun olarak, orijinal ambalajlarında her üründen (iki) 2'şer adet numuneyi ihale tarihinden önceki gün mesai bitimine kadar bir defada Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Numunelerin görülerek teslim alındığına ilişkin 'Numune Teslim Tutanağı' idare yetkilisi ve istekli temsilcisi tarafından imzalanarak teklif zarfına konulacaktır. Numune Teslim Tutanağı olmayan ve numunesi eksik olan firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.

İhale tarihinden sonra numunesi tamam olan firmaların numuneleri İhale Komisyonunca yapılacak incelemede; numunesi Teknik Şartnameye uygunluk göstermeyen firmaların teklifleri fiyat avantajına bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu ve özel sektörde gerçekleştirilen Temizlik Malzemesi işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Pursaklar Malmüdürlüğüne yatırılacak doküman bedeli makbuzu karşılığında Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünden alınacaktır.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR