Yazdır

ANKARA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik malzemesi alım işi ihale edilecektir

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494253
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SONSÖZ 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Tahakkuk ve Mali İşler Şube Md. Satınalma Birimi Mehmet Akif Ersoy Mh. Bağdat Cd. No:62 Yenimahalle/ANKARA
İhale Tarihi : 06.12.2016 10:30
İhale Kayıt No : 2016/506515
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : 1.500 Paket Dispanser Fotoselli Havlu Kağıdı (6'lı), 500 paket Mini jumbo WC kağıdı, 50 Adet Yer Kazıma (çelik)Jileti ve 2.000 Rulo Klozet Örtüsü Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Temizlik Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/506515

1-İdarenin

a) Adresi

:

Mehmet Akif Ersoy Mah. Bağdat Cad. No: 62 YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3125924400 - 3125924477

c) Elektronik Posta Adresi

:

asmihale@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.500 Paket Dispanser Fotoselli Havlu Kağıdı (6'lı), 500 paket Mini jumbo WC kağıdı, 50 Adet Yer Kazıma (çelik)Jileti ve 2.000 Rulo Klozet Örtüsü Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina (Ayniyat ve Depo Birim) Deposuna (Mehmet Akif Ersoy Mah. Bağdat Cad. No: 62 Yenimahalle/ANKARA)

c) Teslim tarihi

:

Tüm ürünler tek parti halinde teslim edilecektir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 20 (yirmi) gün içerisinde İdarenin deposuna (Ayniyat ve Depo Birimine) bir tutanak veya sevk irsaliyesi (vb.) ile teslim edilecektir. Gecikme yaşanan her gün için 34 üncü maddeye göre işlem tesis edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Tahakkuk ve Mali İşler Şube Md. Satınalma Birimi Mehmet Akif Ersoy Mh. Bağdat Cd. No:62 Yenimahalle/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

06.12.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1- Tüm kalemler için numune verilecektir. Numuneler İl Sağlık Müdürlüğü' nün M. Akif Ersoy Mah. Bağdat Cad. No: 62 Yenimahalle/ ANKARA adresinde bulunan deposuna (Ayniyat ve Depo Birimi) teslim edilecek olup teslim tutanağı teklif zarfı ile birlikte verilecektir. Numune verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Numune teslim tutanağı örneği teknik şartname ekinde yer almaktadır.

2- İhaleye; Ankara İli içerisinden katılım gerçekleştiren istekliler numune teslimine müteakip, teslim tutanağını teklif zarfında, İhaleye; Ankara İli dışından katılım gerçekleştiren istekliler ise numune teslim tutanağını teklif zarfından ayrı olarak (posta, kargo, vb. yoluyla gönderilen numunelere yönelik) sunabileceklerdir. Ancak posta, kargo vb. kaynaklı gecikmelerde, ihale saatinden sonra teslim edilmek istenen numune veya teklif zarfları kabul edilmeyecektir. İdare yetkilileri sehven almış olsa da aynı şekilde teslim etmediği kontrol/teyit edilerek teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Halk Bankası Ankara Batıkent Şubesi İban No:TR93 0001 2009 4570 0044 0000 04 hesabına açıklamalı (Döküman bedeli, İstekli/ firma adı, vergi numarası ve ihale kayıt numarası) olarak yatırılması ve İdarenin belirtilen adresinden dekont ibrazı ile doküman satın alınabilir.adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Tahakkuk ve Mali İşler Şube Md. Satınalma Birimi Mehmet Akif Ersoy Mh. Bağdat Cd. No:62 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR