Yazdır

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik malzemesi alımı ihale ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493504
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ODAK 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Kayıt No : 2016/511228
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : İLİMİZ MERKEZ VE MERKEZE BAĞLI İLKOKUL, ORTAOKUL VE İLKÖĞRETİM KURUMLARINA TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI. KALEMLER TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN KALEMLER Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU KAT:5
İhale Tarihi : 05.12.2016 11:30
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İLİMİZ MERKEZ VE MERKEZE BAĞLI İLKOKUL, ORTAOKUL VE İLKÖĞRETİM KURUMLARINA TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İLİMİZ MERKEZ VE MERKEZE BAĞLI İLKOKUL, ORTAOKUL VE İLKÖĞRETİM KURUMLARINA TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/511228

1-İdarenin

a) Adresi

:

KARAMAN MAHALLESİ KARAMAN İŞ MEREZİ KAT.4 03200 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası

:

2722137607 - 2722137605

c) Elektronik Posta Adresi

:

destek03@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İLİMİZ MERKEZ VE MERKEZE BAĞLI İLKOKUL, ORTAOKUL VE İLKÖĞRETİM KURUMLARINA TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI. KALEMLER TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN KALEMLER
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN BELİRLEYECEĞİ MERKEZ VE MERKEZE BAĞLI İLKOKUL, ORTAOKUL VE İLKÖĞRETİM KURUMLARINA, İDARENİN PLANLAMASI DOĞRULTUSUNDA DAĞITILACAK VE KARGO, YÜKLEME, BOŞALTMA ÜCRETİ TALEP EDİLMEYECEKTİR.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme tarihinde başlar

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU KAT:5

b) Tarihi ve saati

:

05.12.2016 - 11:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

ODA KAYDI

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

SÖZLEŞME ÖNCESİ HER ÜRÜNDEN 1(BİR) ADET NUMUNE İDAREYE SUNULACAK

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ/ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ/KARAMAN MAHALLESİ-KARAMAN İŞ MRK.KAT:4 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR