Yazdır

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Temizlik malzemesi alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449365
Şehir : İstanbul / Ataşehir
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 27.10.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer : BARBAROS MAH. ŞEBBOY SOK. NO:4/A K:7 ATAŞEHİR
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI -27 KALEM MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TEMİZLİK MALZEMESİ

ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Temizlik Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/404980

1-İdarenin

a) Adresi

:

Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4/A Batıataşehir ATAŞEHİR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2165705000 - 2166870797

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@atasehir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI -27 KALEM MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

ATAŞEHİR BELEDİYESİ -MERKEZ DEPO

c) Teslim tarihi

:

Malzemeler Ataşehir Belediyesi- Merkez Depoya işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde mesai saatlerine uygun vakitlerde ve bir gün öncesinden getirilecek malzeme bilgileri telefonla bilgi verilerek teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BARBAROS MAH. ŞEBBOY SOK. NO:4/A K:7 ATAŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

27.10.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler üretici ise firmalarına ait; ihale tarihi itibari ile güncel olan Sağlık Bakanlığı' nın Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine Dait Bildirim Kayıt Belgesi' ni ve Sağlık Bakanlığı 23.12.2010 tarihli ve 27794 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ gereği bildirim kayıt belgesini sunmaları gerekmektedir.

İstekliler üretici değil ise;

Bu belgeye sahip bir firmayla yaptıkları Bayilik Sözleşmesini ve Bayilik Sözleşmesi yapılan üretici firmanın Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine Dait Bildirim Kayıt Belgesi' ni ve Sağlık Bakanlığı 23.12.2010 tarihli ve 27794 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ gereği bildirim kayıt belgesini ibraz edeceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Çamaşır suyu, yüzey temizleme sıvısı kokulu, cam temizleme sıvısı , arap sabunu . Bu ürünlere ait ilan tarihinden önce Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilmiş ilgili laboratuvardan alınmış ürün bileşimleri ve açıklamalarına ait sonuçlar ihale zarfında sunulacaktır.

Aşağıdaki listede belirtilen malzemeler belirtilen miktarlarda nunume olarak komisyonumuzca teknik şartnamedeki özelliklere göre kontrol edilecektir. numuneler ihaleden bir önceki iş gününe (26/10/2016) kadar ihale şefliğine isteklilerce ürünlere ait miktar ve isimleri içeren listelerle birlikte sunulacak olup idare yetkililerince tek tek kontrol edilip teslim alınacak ve tutanaklandırılacaktır. İhale günü getirilen numuneler kabul edilmeyecektir.

arap sabunu 1 kg. -1 adet

bulaşık eldiveni- 1 adet

bulaşık makinesi deterjanı- 1 adet

bulaşık makinesi deterjanı tablet ( 100' lü paket)- 1 adet

cam temizleme sıvısı - 1 adet

çamaşır mak. toz deterjan 1 kg. - 1 adet

çamaşır suyu 1 kg. 1 adet

kağıt havlu fotoselli mak. için 6' lı paket -1 adet

mikrofiber bez ( kırmızı)-1 adet

mikrofiber bez (sarı)-1 adet

mikrofiber bez (mavi) -1 adet

mop nemli 60 cm- 1 adet

mop nemli 80 cm- 1 adet

temizlik kovası (sıkmalı-püsküllü)- 1 adet

wc askılı ernet 21*1 paket-1 adet

wc fırçası krom-1 adet

wc kağıdı mini jumbo 12' li paket- 1 adet

yüzey temizleme sıvısı kokulu- 1 adet

z katlama havlu kağıt (12' li paket) -1 adet

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ- SATINALMA ŞEFLİĞİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-İHALE ŞEFLİĞİadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR