Yazdır

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

Taşıt tanıtım sistemi ile akaryakıt alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00500220
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 02.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ANADOLU 02.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 12.12.2016 10:00
İşin Yapılacağı Yer : Yüklenicinin Taşıt Tanıma Sistemi olan akaryakıt istasyonları
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/517661
İhalenin Yapılacağı Yer : Kamu Denetçiliği Kurumu Z16 nolu Toplantı Salonu ( Kavaklıdere Mahallesi Nevzat Tandoğan Caddesi No:4 Çankaya/ANKARA
Niteliği, Türü, Miktarı : 1 adet araç için Kurşunsuz Benzin 95 Oktan(95 Oktan) 3.000 Litre 9 adet araç için Motorin Diğer 15.000 Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

Taşıt Tanıtım Sistemi İle Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2016/517661

1-İdarenin

a) Adı

:

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

b) Adresi

:

Kavaklıdere Mahallesi Nevzat Tandoğan Cad. No:4 ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3124652200 - 3124652298

ç) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@ombudsman.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği adres

:

İsteklilerce ihale dokümanı, ihale doküman satış bedelini Kamu Denetçiliği Kurumu'nun T.C. Ziraat Bankası T.B.M.M. Şubesindeki TR98000 1000 903 6300 502 05001 IBAN nolu hesabına (ihale kayıt numarasını belirtilerek ve doküman bedeli olduğuna ilişkin kayıt düşülerek )yatırdıklarına dair dekontu idareye sunmak ve ilgili standart formu imzalamak suretiyle Kamu Denetçiliği Kurumu Kavaklıdere Mahallesi Nevzat Tandoğan Caddesi No:4 Çankaya/ANKARA adresindeki Z02 nolu odadan(Satınalma) satın alınabilir.

e) İhale dokümanının görülebileceği / görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu işin/alımın

a) Adı

:

Taşıt Tanıtım Sistemi İle Akaryakıt

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 adet araç için Kurşunsuz Benzin 95 Oktan(95 Oktan) 3.000 Litre 9 adet araç için Motorin Diğer 15.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yüklenicinin Taşıt Tanıma Sistemi olan akaryakıt istasyonları

ç) Süresi/teslim tarihi

:

01/01/2017 tarihinden itibaren yüklenicinin akaryakıt istasyonlarından idarenin araçlarına ihtiyaç nispetinde "Taşıt Tanıma Sistemi" ile peyderpey teslim edilecektir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

12.12.2016 - 10:00

b) e-anahtar gönderme zaman aralığı

:

12.12.2016 10:00 - 12.12.2016 14:00

c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat

:

12.12.2016 - 14:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kamu Denetçiliği Kurumu Z16 nolu Toplantı Salonu ( Kavaklıdere Mahallesi Nevzat Tandoğan Caddesi No:4 Çankaya/ANKARA)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesine ilişkin bilgiler;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) İstekli Dağıtıcı ise akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Dağıtıcı Lisansı,

b) İstekli bayi ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Bayi Lisansı (İstasyonlu)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR