KALECİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Taşıt tanıma sistemli akaryakıt ( motorin -Diğer ) mal alım işi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00495542
Şehir : Ankara / Kalecik
Semt-Mahalle : HALİTCEVRİASLANGİL MAH. / KALECİK
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/515452
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde Bulunan araçlarda kullanılmak üzere Taşıt Tanıma Sistemli Akaryakıt 150000 Litre Motorin ( Diğer ) alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
21.12.2016 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü; Halit Cevri Aslangil Mahallesi Seyit BALCI Sk. No:82 Ankara / Kalecik
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KALECİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde bulunan araçlarda kullanılmak üzere taşıt tanıma sistemli akaryakıt ( motorin -Diğer ) Mal alım işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/515452

1-İdarenin

a) Adresi

:

Halit Cevri Aslangil Mahallesi Seyit BALCI Sk. No:82 06870 KALECİK/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3128570291 - 3128570298

c) Elektronik Posta Adresi

:

Abbkalecik.acik@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde Bulunan araçlarda kullanılmak üzere Taşıt Tanıma Sistemli Akaryakıt 150000 Litre Motorin ( Diğer ) alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü hizmetlerinde Kullanılan 13 Adet aracın, 1 Adet Traktörün ve Kurum Jeneratörlerinin akaryakıt ihtiyacı ( Araç sayısı İdare tarafından eksiltilip çoğaltılabilecektir.) yüklenici tarafından ücretsiz olarak takılacak Taşıt Tanıma sistemi ile yüklenici tarafından listelendirilecek akaryakıt bayilerinden otomatik olarak ihtiyaç nispetinde peyderpey alınacaktır. İdare tarafından. İsteklinin araçlara takacağı Taşıt tanıma sistemi ile ilgili olarak herhangi bir ücret ödenmeyecek olup, Taşıt tanıma sistemleri ücretsiz olarak idarenin araçlarına takacaktır. İstekli tarafından sistem ücreti, sistemin kullanım bedeli veya bu nam altında idareden hiçbir ücret talep edilemeyeceği gibi sistem bedeli, kullanım bedeli veya bu nam altında hiç bir bedel akaryakıt fiyatlarına ilave edilemez. Alımla ilgili diğer bilgiler Teknik Şartnamede belirtilmiştir. İstekliler dağıtım firması ise En az 70 il merkezinde ( bunlardan Ankara il merkezinde 3, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Çankırı, Mersin, Adana, Konya il Merkezlerinde 1 er adet kesinlikle olmak kaydıyla) ve Türkiye genelinde 300 adetten az olmamak kaydıyla Taşıt Tanıma sistemi bulunan tüm bayilerden akaryakıt vereceklerdir. İstekli Bayi ise; Bayisi olduğu Dağıtım firmasının en az 70 İl merkezinde ( bunlardan Ankara, , Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Çankırı, Mersin, Adana, Konya il Merkezlerinde 1 er adet kesinlikle olmak kaydıyla) ve Türkiye genelinde 300 adetten az olmamak kaydıyla Taşıt Tanıma sistemi bulunan tüm bayilerden akaryakıt vereceklerdir.

c) Teslim tarihi

:

01.01.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar motorin alımı yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü; Halit Cevri Aslangil Mahallesi Seyit BALCI Sk. No:82 Ankara / Kalecik

b) Tarihi ve saati

:

21.12.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklinin Bayi olduğu dair EPDK tarafından verilen Bayilik lisansanın aslı veya noter tasdikli örneği, Dağıtıcı ise Dağıtıcı olduğuna dair EPDK tarafından verilen dağıtıcı Lisansanın aslı veya noter tasdikli örneği, İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise; teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve Bayilik sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil belgesi,

İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,

İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

a) Petrol ürünleri ( Motorin, Benzin, Gazyağı) dağıtım işleri

b) Petrol Ürünlerinin ( Motorin, Benzin, Gazyağı) satış işleri

ayrı ayrı veya birlikte benzen iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü; Halit Cevri Aslangil Mahallesi Seyit BALCI Sk. No:82 Ankara / Kalecik adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 100 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü T.C. Ziraat Bankası Kalecik Şubesi TR 57 0001 0000 0809 6679 3150 03 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü; Halit Cevri Aslangil Mahallesi Seyit BALCI Sk. No:82 Ankara / Kalecik adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR