Yazdır

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Taşıt tanıma sistemi üzerinden akaryakıt alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450579
Şehir : Ankara / Etimesgut
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 08.11.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : (1.700 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN (95 OKTAN)) VE (150.000 LİTRE MOTORİN (DİĞER)) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/396589
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : MERKEZ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (BAHÇEKAPI MAHALLESİ OKUL SOKAĞI NO:5 ETİMESGUT ANKARA)
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TAŞIT TANIMA SİSTEMİ ÜZERİNDEN (KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN (95 OKTAN) VE MOTORİN (DİĞER)) AKARYAKIT

MERKEZ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞIT TANIMA SİSTEMİ ÜZERİNDEN (KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN (95 OKTAN) VE MOTORİN (DİĞER)) AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/396589

1-İdarenin

a) Adresi

:

Bahçekapı Mh. Okul Sokak No:5 06797 ETİMESGUT/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122452418 - 3122452418

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

(1.700 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN (95 OKTAN)) VE (150.000 LİTRE MOTORİN (DİĞER))
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ BAĞLANTILARI (TEKNİK ŞARTNAME EKİNDE ADRESLERİ MEVCUT) TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ VE PERAKENDE SATIŞ İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ HİZMETLERİNDE KULLANILMAKTA OLAN TAŞITLAR VE İŞ MAKİNESİ, JENERATÖR VB. MAKİNE VE TEÇHİZATLARDA YAKIT OLARAK KULLANILMAK ÜZERE TAŞIT TANIMA SİSTEMİ ÜZERİNDEN YÜKLENİCİYE AİT VEYA ANLAŞMALI OLDUĞU AKARYAKIT İSTASYONLARI/BAYİLERDEN SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA OTOMATİK OLARAK İHTİYACA BİNAEN SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 1 (BİR) İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE PEYDER PEY 31.12.2017 TARİHİNE KADAR (KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN (95 OKTAN) VE MOTORİN (DİĞER)) AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra yükleniciye ait veya anlaşmalı olduğu Taşıt Tanıma Sistemine haiz Akaryakıt İstasyonu/Bayilerden ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 1 (BİR) iş günü içerisinde peyder pey 31.12.2017 tarihine kadar (KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN (95 OKTAN) VE MOTORİN (DİĞER)) akaryakıt satın alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

MERKEZ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (BAHÇEKAPI MAHALLESİ OKUL SOKAĞI NO:5 ETİMESGUT ANKARA)

b) Tarihi ve saati

:

08.11.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklinin Bayi olduğuna dair EPDK tarafından verilen Bayilik Lisansının aslı veya noter tasdikli örneği, Dağıtıcı ise Dağıtıcı olduğuna dair EPDK tarafından verilen Dağıtıcı Lisansının aslı veya noter tasdikli örneği,
i) İstekliler bayi ise bağlı bulundukları dağıtım şirketinden idaremiz adına alınmış Türkiye genelinde bulunan ve taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt ikmali yapan bayilerin tümünü kullanabileceğine dair yetki yazısı,
j) Teknik Şartname eki adres listesinde Tasfiye İşletme ve Perakende Satış İşletme Müdürlüklerinin bulunduğu İlçe sınırları içerisinde en az bir adet İstekliye ait Taşıt Tanıma Sistemine Haiz Akaryakıt İstasyonu/Bayi bulunduğunu gösterir, Akaryakıt İstasyonu/Bayi adres Listesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Akaryakıt ürünlerinin (Motorin ve Kurşunsuz benzin) tam otomatik olarak Taşıt Tanıma Sistemi üzerinden satışının yapıldığı işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı MERKEZ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (BAHÇEKAPI MAHALLESİ OKUL SOKAĞI NO:5 ETİMESGUT ANKARA) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MERKEZ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (BAHÇEKAPI MAHALLESİ OKUL SOKAĞI NO:5 ETİMESGUT ANKARA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR