Yazdır

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Tam otomatik tüberküloz kültürü ve antibiyotik duyarlılık sistemi ile hazır löwenstein jensen besiyeri alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451278
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MARMARA 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 2017-2018 Yılı İçin 2 Kısım Kit Karşılığı Tam Otomatik Tüberküloz Kültürü Ve Antibiyotik Duyarlılık Sistemi İle Hazır Löwenstein Jensen Besiyeri Alım  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:53 Osmangazi / BURSA
İhale Kayıt No : 2016/409883
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 08.11.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

2017-2018 YILLARI İÇİN 2 KISIM KİT KARŞILIĞI TAM OTOMATİK TÜBERKÜLOZ KÜLTÜRÜ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK SİSTEMİ İLE HAZIR LÖWENSTEİN JENSEN BESİYERİ ALIM

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
2017-2018 Yılları İçin 2 Kısım Kit Karşılığı Tam Otomatik Tüberküloz Kültürü Ve Antibiyotik Duyarlılık Sistemi İle Hazır Löwenstein Jensen Besiyeri Alım alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/409883

1-İdarenin

a) Adresi

:

AhmetPaşa Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:53 Osmangazi/BURSA OSMANGAZİ/BURSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2248083042 - 2242245303

c) Elektronik Posta Adresi

:

hsm16.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2017-2018 Yılı İçin 2 Kısım Kit Karşılığı Tam Otomatik Tüberküloz Kültürü Ve Antibiyotik Duyarlılık Sistemi İle Hazır Löwenstein Jensen Besiyeri Alım
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Halk Sağlığı Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi

:

Hizmetin sürekliliği açısından mevcut firmanın cihazlarının çıkartıldığı günden itibaren 5 takvim günü içerisinde kit karşılığı cihazların kurulumu ve sistemin çalışır hale getirilmesi gerekmektedir. Sistemin çalışması için gerekli olan Kit ve sarf malzemelerin %20 'si cihazlarla birlikte,geriye kalan diğer % 80 kısım ise , idarenin talebine (fax veya elektronik ortamda) istinaden peyder pey yüklenici tarafından 10(on) iş günü içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:53 Osmangazi / BURSA

b) Tarihi ve saati

:

08.11.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.03.2010Tarih ve 2010/11 sayılı genelgesi gereğince; isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimi aranacaktır. Teklif edilen ürünün Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığı üreticinin veya ithalatçının Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyan teklif zarfında sunulacaktır.


i)Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB’da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Bu belgeler internet çıktısı olarak istekli tarafından imzalı ve kaşelenmiş olarak ihale yeterlilik dosyasında sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzelenen sanayi sicil belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
e) Türkiye dışında üretim gerçekleştiren istekliler ise ilgili ülke mevzuatına göre imalatçı olduğunu kanıtlayan belge veya belgeler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1)Teklif edilen ürünlere ilişkin katalog,afiş,broşür,cd ihale teklif zarfında sunulacaktır.
2)İhale Komisyonunca gerek görülmesi durumunda demostrasyon yapılması istenebilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR