Yazdır

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Sütur mal alımı yapılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496235
Şehir : Tekirdağ
Yayınlandığı Gazeteler

TEKİRDAĞ ŞAFAK 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 23.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : Tekirdağ İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlık Sağlık Tesisleri 2017 Yılları için 78 Kalem Sütur Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : Tekirdağ ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Toplantı Salonu /100. Yıl Mahallesi Hüseyin Mumcuoğlu Caddesi NO:37/A - TEKİRDAĞ
İhale Kayıt No : 2016/480155
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLIK SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN SÜTUR MAL

KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUGenel Sekreterliğimize Bağlık Sağlık Tesisleri İçin Sütur Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/480155

1-İdarenin

a) Adresi

:

100.YIL MAHALLESİ HÜSEYİN MUMCUOĞLU CADDESİ 37 59100 TEKİRDAĞ MERKEZ/TEKİRDAĞ

b) Telefon ve faks numarası

:

2822586565 - 2822625729

c) Elektronik Posta Adresi

:

tekirdagkhb.malihzm@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Tekirdağ İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlık Sağlık Tesisleri 2017 Yılları için 78 Kalem Sütur Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Tekirdağ Devlet Hastanesi, Çorlu İlçe Devlet Hastanesi, Çerkezköy İlçe Devlet Hastanesi, Malkara İlçe Devlet Hastanesi, Muratlı İlçe Devlet Hastanesi , Hayrabolu İlçe Devlet Hastanesi, Saray İlçe Devlet Hastanesi, Şarköy İlçe Devlet Hastanesi, Marmara Ereğlisi İlçe Devlet Hastanesi depolarının talepleri doğrultusunda sağlık tesislerinin ilgili depolarına idarenin ihtiyacı nispetinde peyderper teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 10 gün içerisinde işe başlanacaktır. İşe başlandığı tarihten itibaren hastane idaresinin istediği miktarda ve zamanda istenilen malları sözleşme süresi içerisinde siparişin tebliğinden itibaren 10 gün içinde peyder pey mesai saatlerinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Tekirdağ ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Toplantı Salonu /100. Yıl Mahallesi Hüseyin Mumcuoğlu Caddesi NO:37/A - TEKİRDAĞ

b) Tarihi ve saati

:

23.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olan ürünler için; İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayıt olmak zorundadır. İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır. İstekli, bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaralarını ihale aşamasında sunmak zorundadır. Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylanmalı ve UBB'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalıdır. Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünlerin alımı yapılmayacaktır.

2- Firmanın UBB'de dispritör veya bayi olarak UBB'ye kayıtlı olması gereklidir ve bu belgeler dosya ile birlikte sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kırılmaması için yüksek alaşımlı çelikten imal edilmiş olmalıdır. Kırılma ve bükülmesini engellemek amacıyla iğnedeki nikel oranı (alaşımındaki) %7+ oranında olmalıdır. Firma bu durumu İğne üreticisi tarafından dokümanlarla belgelendirmeli, Bu belge ihale dosyası ile birlikte sunulacaktır.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a) TİTUBB Belgesi,İhaleye teklif verecek isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması, alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB´da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. Bunları teyit eden belgelerin çıktıları firma tarafından imzalı olması gerekmektedir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1.Teklif veren firmalar Teknik Şartnameye Türkçe olarak cevap vereceklerdir. Bu cevap; Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi'' başlığı altında şartnameye uygunluk belgesi vereceklerdir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlanırken "Okudum", "Anladım" şeklinde ibareler kullanılmayacak tüm maddeler detaylı olarak açıklanacaktır.Teknik şartnameye uygunluk belgesi sunmayan istekli ihale dışı bırakılacaktır. Bu cevaplara ilişkin belge yetkili kişi tarafından imzalanmış ve ihale dosyasına konulmuş olacaktır.

2-İstekli firmalar teklif edecekleri ürünlere ait numuneleri ihale tarih saatine kadar Genel Sekreterliğimiz merkezi satın alma birimine teslim edeceklerdir. Teklif ettikleri her kalem için numune ve varsa orijinal broşür/katalog ihale dosyası ile birlikte verilecek olup tüm dokümanlar Türkçe olacaktır. Numune verilmeyen kalemler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3-) Numuneler idareye tutanak karşılığında teslim edilecektir. Tutanakta numunenin birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numaraları yazılı olarak teslim edilecektir. İhale Komisyonu, ihtiyaç halinde (deneme yapılacağından) aynı numuneden tekrar talep edebilecektir. Numunesi uygun olmayan ihale kalemleri ihale dışı bırakılcaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve özel sektörde yapılmış olan her türlü Tıbbi Sarf Malzeme satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tekirdağ ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Halk Bankası Tekirdağ Şubesi TR12 0001 2009 3040 0016 0001 70 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tekirdağ ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Birimi /100. Yıl Mahallesi Hüseyin Mumcuoğlu Caddesi NO:37/A - Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR