Yazdır

ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESKİ)

Sunucu sistemi alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493902
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 2 KALEM SUNUCU SİSTEMLERİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İşin Yapılacağı Yer : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI-ESKİŞEHİR
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/504261
İhalenin Yapılacağı Yer : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR
İhale Tarihi : 21.12.2016 14:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

SUNUCU SİSTEMLERİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SUNUCU SİSTEMLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/504261

1-İdarenin

a) Adresi

:

ORHANGAZI MAHALLESI ÖMÜR MEVKII ARITMA TESISLERI 26160 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2223243020 - 2223242429

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@eskisehir-eski.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 KALEM SUNUCU SİSTEMLERİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI-ESKİŞEHİR

c) Teslim tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN 1. GÜNDEN İTİBAREN 90 (DOKSAN) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE İDARENİN GÖSTERDİĞİ SİSTEM ODALARINA VE İLGİLİ BİRİMLERE ÇALIŞIR VAZİYETTE KURULMUŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

21.12.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İsteklilerin ihale teklif zarfında imalatçılığı gösteren yukarıdaki belgelerden herhangi birini sunmaları yeterlidir.

AYRICA;
İstekliler eğer 7.5.2. b. Maddesinde belirtilen yetkili satıcı veya yetkili temsilci iseler;

1) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduklarını gösteren belge veya belgelerinin asıllarını veya noter onaylı suretlerini,
2) Yetki belgesinde yer alan imzanın, yetkili olduğunu gösteren imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı suretlerini
3) Yetkilisi oldukları imalatçının, imalatçılığını gösteren belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerini ihale teklif zarfında sunacaklardır.

İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERDEN SADECE SUNUCU VE VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ İLE İLGİLİ OLARAK İMALATÇI VEYA YETKİLİ SATICI YA DA YETKİLİ TEMSİLCİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELERİ SUNACAKLARDIR.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERE AİT TEKNİK DOKÜMAN VE / VEYA KATALOGLARINI (KATALOGLARDA VEYA TEKNİK DOKÜMANLARDA TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİNDE VERİLEN CEVAPLARIN HANGİ SAYFA VE HANGİ BİLGİ OLDUĞU İŞARETLENECEKTİR) İHALE TEKLİF ZARFINDA SUNACAKLARDIR.

2-İSTEKLİLER, TEKNİK ŞARTNAMEDE İSTENEN VE BELİRTİLEN HER MADDEYE AYRI AYRI VE ŞARTNAMEDE Kİ SIRAYA UYGUN OLARAK CEVAP VERECEKLERDİR. BU CEVAPLAR MADDE 3’DEKİ TABLODA BELİRTİLEN SIRAYA GÖRE"............. MARKA, ............... MODEL ÜRÜN İÇİN TEKLİFİMİZİN ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ" BAŞLIĞI ALTINDA TEKLİF VEREN İSTEKLİNİN FİRMA BAŞLIKLI KAĞIDINA YAZILMIŞ VE YETKİLİ KİŞİ TARAFINDAN İMZALANMIŞ OLMALIDIR. HER CEVABIN YANINA HANGİ KATALOG VEYA DOKÜMANIN HANGİ SAYFASINDA O CEVABI DESTEKLEYEN BİLGİNİN BULUNDUĞU YAZILACAKTIR.

NOT: SADECE MADDE 3’DEKİ TABLODA 13. SIRADA BULUNAN KURULUM VE EĞİTİM HİZMETLERİNE MARKA VE MODEL BELİRTİLMESİNE GEREK YOKTUR.

3-ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ HAZIRLAMAYAN VE İSTENİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ SAĞLAYAMAYAN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ RET EDİLECEKTİR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ HER TÜRLÜ VERİ DONANIMI VEYA YAZILIMI TESLİMATLARI AYRI AYRI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 140 TRY (Türk Lirası) karşılığı E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 150 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 180 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAKIFLAR BANKASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 00158007260713747 IBAN NO: TR72 0001 5001 5800 7260 7137 47 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR