Yazdır

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Sterilizasyon malzemesi satın alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622867
Şehir : Edirne / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

VATANDAŞ 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : Sterilizasyon Malzemesi Alımı 20 Kısım/25 Kalem Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : T.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu Balkan Yerleşkesi/EDİRNE
İhale Kayıt No : 2017/303567
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 17.07.2017 14:00

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

STERİLİZASYON MALZEMESİ ALIMI 20 KISIM/25 KALEM

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜSterilizasyon Malzemesi Alımı 20 Kısım/25 Kalem alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/303567

1-İdarenin
a) Adresi : BALKAN YERLESKESI 1 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842352729 - 2842353889
c) Elektronik Posta Adresi : donersermaye@trakya.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Sterilizasyon Malzemesi Alımı 20 Kısım/25 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : T.Ü. Hastanesi Merkez Deposu
c) Teslim tarihi : İhaleye edilen mallar sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 365 gün sürede hastanenin ihtiyaçları ve stoklama durumu göz önüne alınarak,Malzeme Talep Yönetim Birimi tarafından belirtilen (talep edilen) miktar ve zamanda hastane merkez deposuna teslim edilecektir. Malzeme ihtiyaçları acil ve rutin sipariş kodu ile yükleniciye bildirilecektir.Acil kodlu siparişlerin teslim süresi 48 (kırksekiz) saat,rutin kodlu siparişlerin teslim süresi 15 (onbeş) gündür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : T.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu Balkan Yerleşkesi/EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 17.07.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-) İstekliler, Tıbbi Cihaz yönetmelikleri kapsamında, teklif ettikleri ürünün ilgisine göre T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 01.05.2008 tarih ve 2008/36 sayılı genelgesi doğrultusunda teklif ettiği ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğuna ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına dair belgeyi ( ilgisine göre her bir kalem için ayrı ayrı sıra numarası belirtilerek internet çıktısı ) ibraz edilecektir.
2-) Yürürlükteki mevzuat gereği; istekliler, teklif dosyalarında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında üretici ve/veya ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir. Bu bağlamda istekliler, firma tanımlayıcı no ile ( istekli bayi ise TİTUBB’da kayıtlı bayi tanımlayıcı no’su ) teklif edilecek ürünlerin ticari markasını ve barkod numarasını teklif mektuplarına veya ayrı bir belgeye yazmak suretiyle belgeleyeceklerdir.
3-) İsteklinin teklif ettiği ürün, TİTUBB’a kayıt zorunluluğu bulunmayan kapsam dışı ürün ise; o ürünün üreticisi ya da ithalatçısı tarafından kaşeli ve imzalı olarak verilen ve söz konusu ürünün ‘’ kapsam dışı olduğu ‘’ ile ilgili yazılı beyanını içeren belge teklif zarfı içinde sunulacak ve bu beyan esas alınacaktır.
4-) Teklif edilen ürün, TİTUBB’a kayıt zorunluluğu bulunmayan ürün ise; isteklinin, o ürünü satmaya yetkili olduğuna dair yetkili satıcı belgesi ihale teklif zarfı içinde sunulacaktır.
-667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 8. maddesi gereğince İstekliler firma yetkili temsilci veya temsilcilerinin(Limited Şirketlerde Mesul Müdür veya Müdürlerin, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu ve varsa Mesul Müdür veya Müdürlerin, Kollektif ve Komandit Şirketler ile Şahıs firmalarında ortakların) ve vekaleten ihale dosyasında imzası bulunan personellerinin "son 10 gün içerisinde alınmış Adli Sicil Kayıtlarını*"ihale teklif zarflarında sunmalıdırlar.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
-3. Kısıma teklif verecek firmalar EN ISO 11140-1:2005 standartlarının bütün kriterlerine uygun olduğuna dair bağımsız test kuruluşlarından alınmış belgeyi teklif dosyasıyla beraber sunmalıdır.
-4.Kısıma teklif verecek firmalar bağımsız test kuruluşlarından alınmış ISO EN 11140-4 uygunluk belgesini teklif dosyasıyla beraber sunmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-Teklif verecek firmalar teklif dosyasıyla birlikte tüm kısımlara numune vermelidir. numune adetleri teknik şartnamelerde belirtildiği sayıda olmalıdır.
-Numuneler; ilgili birimlere kullandırılarak tutulacak tutanaklar ihale komisyonu uzman üyelerince değerlendirilip imza altına alınarak komisyona sunulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Bürosu Balkan Yerleşkesi/EDİRNE adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 60 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 75 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.Ü.Döner Sermaye Saymanlığının T.C. Ziraat Bankası Edirne Şubesinin TR 830001000097320802915001 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Bürosu Balkan Yerleşkesi/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR