Yazdır

HATAY GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Spor Ürünleri Alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448626
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

ANTAKYA TOPLUMCU HALK 11.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HATAY ASİ 11.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 20.10.2016 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer : Kanatlı Mah. Atatürk Cad. No: 47 Antakya/HATAY(İdari bina 4.kat)
Niteliği, Türü, Miktarı : Spor Ürünleri alım işi(Futbol Topu 100 Ad. Ant. ve 50 Ad.Maç için, 882 Tak.Forma ve Şort, 882 Çift Tozluk, 882 Çift Tekmelik, 882 Çift Futbol Ayakkabısı, 882 Tak Eşofman “Alt-Üst” ve 48 Çift Kaleci Eldiveni)
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/410207
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

SPOR ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -HATAY DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Spor Ürünleri Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/410207

1-İdarenin

a) Adresi : Kanatlı Mahallesi Atatürk Caddesi No:47 Antakya/HATAY

b) Telefon ve faks numarası : 03262142492 - 03262142495

c) Elektronik Posta Adresi : hatay@gsb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

Spor Ürünleri alım işi(Futbol Topu 100 Ad. Ant. ve 50 Ad.Maç için, 882 Tak.Forma ve Şort, 882 Çift Tozluk, 882 Çift Tekmelik, 882 Çift Futbol Ayakkabısı, 882 Tak Eşofman “Alt-Üst” ve 48 Çift Kaleci Eldiveni)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Hatay Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü

c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 20 (yirmi) takvim günü içerisinde, malların tamamı bir defada teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kanatlı Mah. Atatürk Cad. No: 47 Antakya/HATAY(İdari bina 4.kat)

b) Tarihi ve saati : 20.10.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kanatlı Mah. Atatürk Cad. No: 47 Antakya/HATAY(İdari bina 2.kat) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kanatlı Mah. Atatürk Cad. No: 47 Antakya/HATAY(İdari bina 3.kat) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR