Yazdır

SİVAS HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Sonuç karşılığı kardiyak (troponini veya t) test alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448825
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET SİVAS 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : Müdürlüğümüze Bağlı İlçe Entegre Hastaneleri Altınyayla, Ulaş, Gölova, Akıncılar, Koyulhisar, İmranlı, Hafik ve Doğanşar
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : Sonuç Karşılığı Kardiyak (Troponin I veya T) 10.000 Test Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğü Satınalma Birimi Numune Hastanesi A Blok
İhale Kayıt No : 2016/402001
Muhammen Bedel : 20 TL
İhale Alt Birimi : Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğü
İhale Tarihi : 27.10.2016 10:00
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

SONUÇ KARŞILIĞI KARDİYAK (TROPONİN I VEYA T) TEST ALIMI

SİVAS HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Sonuç Karşılığı Kardiyak (Troponin I veya T) Test Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/402001

1-İdarenin

a) Adresi : Mevlana Mahallesi Rahmi Günay Caddesi Eski Numune Hastanesi A Blok. 58040 SİVAS MERKEZ/SİVAS

b) Telefon ve faks numarası : 3462256367 - 3462252605

c) Elektronik Posta Adresi : info@sivashalksagligi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Sonuç Karşılığı Kardiyak (Troponin I veya T) 10.000 Test Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Müdürlüğümüze Bağlı İlçe Entegre Hastaneleri Altınyayla, Ulaş, Gölova, Akıncılar, Koyulhisar, İmranlı, Hafik ve Doğanşar

c) Teslim tarihi : Teknik Şartnamede belirtilen hususlar geçerlidir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğü Satınalma Birimi Numune Hastanesi A Blok

b) Tarihi ve saati : 27.10.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olması gereklidir. Alımı yapılacak testler ve cihazların (TİTUBB) de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır. Ayrıca ihaleye giren firmalar Teklif edilen cihaz ve kitlere ilişkin olarak cihazın ve kitlerin Ulusal Bilgi Bankasında tedarikçisi ya da tedarikçi firmanın Ulusal Bilgi Bankasında kayıtlı bayisi olmak zorundadır.(“Bir malzemenin UBB’na kayıtlı olması o malzemenin tek başına kayıtlı olması yeterli olmayıp aynı zamanda distribitör ve/veya ana bayice alt bayilerin de UBB’de tanımlanmış olması gereklidir) Firmalar teklif edilen Testlerin ve Cihazların Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğunu gösteren belgeler ve UBB kayıt numaralarını birim fiyat teklif cetvellerinde göstermeli ve belgelerin çıktılarını ihale dosyasına koymalıdırlar.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

c) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İsteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden en az birini tam olarak sunarak tevsik etmek zorundadır. Belgenin veya belgelerin tam olarak sunulmaması veya belgenin eksik olması durumunda, isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Teknik Şartnamede belirtilen hususlar geçerlidir.

4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1- İstekliler teklif edilen ürünlere (kitler ve cihazlara) ait TITUBB’da kayıtlı olduğunu, barkod numaralarını ve “Sağlık Bakanlığından Onaylıdır” ibaresini ve detay bilgilerini gösteren internet çıktılarını (kısım ve kalem sıra numaraları belirtilerek) ihale teklif zarfı içerisinde sunacaklardır.
2- İstekliler teklif edilen malzemelerin üreticisinin ve/veya ithalatçısının ve bu firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayilerin TITUBB’da kayıtlı olduklarını gösteren internet çıktılarını teklif zarfı içinde sunacaklardır. Bu belge üzerinde grup ve kısım sıra numaralarını belirteceklerdir.
3- Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için yukarıdaki şartlar aranmaz. Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olmayan malzemeler için üreticinin ve/veya ithalatçının bu malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamında olmadığına (İhale sıra numarası belirtilerek) dair beyanlarını teklif zarfı içinde sunacaklardır. Teklif edilen kitler,reaktifler ve cihazlar için üretici firma Türkiye Distribütörü Belgesi, ve distribütör firma tarafından satıcı firmaya verilen yetki belgesi olmalıdır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen cihaz ile ilgili katalog, broşür, fotoğraf veya mal, malzeme, cihaz numuneleri teknik şartname ekinde sunulmak zorundadır. Katolog Üzerinde Teklif Edilen Cihaz Marka Model Ve Seri Numarası İşaretlenerek Gösterilecektir.

Şartnameye verilen cevaplar ile kataloglar, tıbbi cihaz ve malzeme katalogları arasında tam uyum olmak zorundadır. Karşılaştırma yapıldığında herhangi bir farklılık uyumsuzluk olması durumunda isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR