SAHİL GÜVENLİK İKMAL MERKEZ KOMUTANLIĞI

Slr tip sayısal fotoğraf makinesi alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00715684
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKLAL 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/568284
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
30 ADET SLR TIP SAYISAL FOTOGRAF MAKINESI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.12.2017 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI BÜYÜKDERE SARIYER İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SLR TİP SAYISAL FOTOĞRAF MAKİNESİ ALIMI
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI-İKMAL MRK.K.LIĞI(İSTANBUL) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI


SLR TİP SAYISAL FOTOĞRAF MAKİNESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/568284

1-İdarenin
a) Adresi : ÇAYIRBAŞI CAD. NO:1 34453 BÜYÜKDERE SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122423355 - 2122429078
c) Elektronik Posta Adresi : ikmaltedarik@sg.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 30 ADET SLR TIP SAYISAL FOTOGRAF MAKINESI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SAHİL GÜVENLİK İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI TRANSİT MAL SAYMANLIĞI BÜYÜKDERE-SARIYER/İSTANBUL
c) Teslim tarihi : MALZEMELER 90 (DOKSAN) TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.MALZEMELER TEK PARTİ OLARAK TESLİM EDİLECEK OLUP, NAKLİYE VE SİGORTA FİRMANIN SORUMLULUĞUNDA OLACAKTIR


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI BÜYÜKDERE SARIYER İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 29.12.2017 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İSTEKLİLER TARAFINDAN TEKLİF KONUSU MALZEMEYE İLİŞKİN KATALOG VE İHALE DOKÜMANI KAPSAMINDA BULUNAN TEKNİK ŞARTNAME MADDELERİNE VERİLECEK CEVAPLARI İÇEREN DOKÜMAN TEKNİK ŞARTNAME MADDELERİNİN SIRASINA GÖRE TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ BAŞLIĞI ALTINDA TEKLİF VERMEYE YETKİLİ KİŞİLER TARAFINDAN İMZALANMIŞ ŞEKİLDE TEKLİF ZARFI İÇERİSİNDE SUNULACAKTIR


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI BÜYÜKDERE SARIYER İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI BÜYÜKDERE SARIYER İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR