Yazdır

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI

Sıvılaştırılmış LPG alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00500678
Şehir : Mersin / Akdeniz
Yayınlandığı Gazeteler

MERSİN 02.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Akdeniz Bölge K.lığı İhale Kom.Bşk. Merkez K.lığı Girişi Çamlıbel/MERSİN
İhale Tarihi : 19.12.2016 14:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 1 GAZ LİKİT (DÖKME GAZ LPG) 30.000 KG 2 GAZ PETROL SIVILAŞTIRILMIŞ LPG (45 Kg lık tüplerde) 3.000 KG  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/516818
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

2 KALEM LPG

MERSİN İK.DST.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

2 KALEM LPG alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/516818

1-İdarenin

a) Adresi

:

MERSIN IKMAL DESTEK KOMUTANLIGI LIMAN IÇI 33100

AKDENİZ/MERSİN

b) Telefon ve faks numarası

:

3242378965 - 3242378905

c) Elektronik Posta Adresi

:

mersin.ikmal@dzkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 GAZ LİKİT (DÖKME GAZ LPG) 30.000 KG

2 GAZ PETROL SIVILAŞTIRILMIŞ LPG (45 Kg lık tüplerde) 3.000 KG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Akdeniz Bölge K.lığı Garnizon sınırları içerisindeki askeri birliklerden Mersin İkmal Destek Komutanlığınca tebliğ edilecek olan birlikler

c) Teslim tarihi

:

1.GAZ LİKİT (DÖKME GAZ LPG) 30.000 KG 02 Ocak -31 Aralık 2017

2.GAZ PETROL SIVILAŞTIRILMIŞ LPG 3.000 KG 02 Ocak -31 Aralık 2017 (45 Kg lık tüplerde)

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Akdeniz Bölge K.lığı İhale Kom.Bşk. Merkez K.lığı Girişi Çamlıbel/MERSİN

b) Tarihi ve saati

:

19.12.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi, İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş" Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’ nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini, İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini, İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini, Satın alınacak malın Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu gereği LPG dağıtıcı lisansına sahip kuruluş/firmalardan alınması gerektiğinden söz konusu kanunda geçen "DAĞITICI LİSANS" belgesi isteklinin rafineri veya ithalatçı olması durumunda, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilmiş RAFİNERİ VEYA İTHALATÇI OLDUKLARINI GÖSTERİR BELGELER, (ÖTV mükellefi olmayan akaryakıt istasyonları veya LPG bayilerinden yapılan alımlarda ÖTV istisnası uygulanması mümkün olmayacağından, akaryakıt istasyonları veya LPG bayileri bu ihaleye katılamazlar.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli Adına düzenlenen sanayi sicil belgesi.

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu.

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdeniz Bölge K.lığı İhale Kom.Bşk. Merkez K.lığı Girişi Çamlıbel/MERSİN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdeniz Bölge K.lığı İhale Kom.Bşk. Merkez K.lığı Girişi Çamlıbel/MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR