ENERYA ERZİNCAN GAZ DAĞITIM A.Ş.

Sıvılaştırılmış doğal gaz (lng) alımı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00678616
Şehir : İstanbul / Ataşehir
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 12.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/443112
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.11.2017 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeşilvadi sokak no 6 Ataşehir /istanbul
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Enerya Erzincan Gaz Dağıtım Anonim Şirketinden

Şirketimizin 2017-2018 dönemine ilişkin olarak satın alacağı Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) alımı ihalesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 7110-7 sayılı kararındaki esaslar dahilinde Kapalı zarf ve Açık Eksiltme Usulü ile yapılacaktır.

İhale kayıt numarası : 2017/443112

1 – İhaleyi Düzenleyen Şirket

Ünvanı :ENERYA ERZİNCAN GAZ DAĞITIM A.Ş

Adres :Atatürk Mah. Nerim Tonbul Cad. No:27 ERZİNCAN

Tel :444 8 429

Fax: 0 446 224 40 46

enerya.erzincan@hs02.kep.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği ve türü : LNG

b) miktarı : Şartnamede belirtilmiştir.

c) Alım süresi : Şartnamede belirtilmiştir.

3-İhale ,şirketin İçerenköy mahallesi Yeşilvadi sokak no 6 Ataşehir /istanbul adresindeki merkezinde , ihalenin gazetede yayımını takip eden 30 gün sonraki ilk Pazartesi günü 09:30 da yapılacaktır.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler idari şartnamede belirtilmiştir.

4.1 İsteklilerin, ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri ile birlikte sunmaları gerekir:

a. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b. İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili ticaret odasına kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu gösteren, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belgeler,

c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Sirküleri (İsteklilerin ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri),

ç. İdari ve/veya Teknik Şartname ekinde örneği bulunan teklif mektubu,

d. İdari ve/veya Teknik Şartnamede belirlenen geçici teminat,

e. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin istekliyi ihalede temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f. İsteklinin toptan satış, iletim ve taşıma faaliyetlerine ilişkin son 5 (beş) yıllık iş deneyim belgeleri,

g. Yüklenicinin (aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere) bu Şartname kapsamında üstleneceği yükleme, doldurma, taşıma ve boşaltma faaliyetlerini yürütebilmesi için mevzuata göre tüm izinler aldığını ve mevzuattan kaynaklanan tüm yasal zorunlulukları yerine getirdiğini gösteren belgeler;

  • Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre alınmış [*] yetki belgesi
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’dan alınmış Toptan Satış Lisansı,
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumun (EPDK)’dan alınmış İletim Lisansı, İletim Lisansının bulunmaması durumunda, İletim Lisansı olan bir firma ile yaptığı sözleşmenin ve söz konusu firmanın İletim Lisansının bir kopyası,
  • Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde alıcı, boşaltan ve taşıyan sıfatıyla alınmış “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgeleri” (Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nde “Boşaltan” ibaresinin olması gereklidir),
  • Taşıma işinde görevlendirilecek her bir şoför için Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde alınmış Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikaları (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikaları
  • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ürün taşınmasında üçüncü kişilere ve çevreye verilmesi muhtemel zarara karşı) poliçeleri
  • Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortasına ait (3. Şahıslara vereceği zararlar dolayısıyla) belgenin birer kopyaları

h. İdari ve Teknik Şartnamede isteklilerce sunulması talep edilen diğer belgeler.

4.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Noter onaylı belgelerin “aslına uygun” olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, bunun dışında bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1. İhale dokümanı, İhaleyi düzenleyen Şirketin adresinde ve internet sitelerinde görülebilir ve 500 (Beşyüz) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. Ödeme şirket veznesine yapılabileceği gibi banka havalesi yolu ile yapılabilir. Banka havalesi ile yapılması halinde dekontta “LNG İhalesi ihale dokümanları bedelidir” ibaresinin bulunması ve dekont aslının teklif zarfı ile birlikte teslim edilmesi zorunludur.

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şirket merkezine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Bu ihalede kısmi ve şartlı teklif verilmeyecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 2,5 (Bindeyirmibeş) inden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9 - İsteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde ihalenin düzenleneceği yerde hazır bulunmaları gerekmektedir

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR