Yazdır

HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıvı ve Gaz Klor Alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494428
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

HATAY SÖZ 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : HATSU Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Altınçay Mah. M.Kafadar Cad. No:3 ANTAKYA-HATAY
Niteliği, Türü, Miktarı : SODYUM HYPOKLORİT(SIVI KLOR) 1680000 KG GAZ KLOR 108000 KG Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 26.12.2016 10:00
İhale Kayıt No : 2016/508939
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

SIVI VE GAZ KLOR SATIN ALINACAKTIR

HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Sıvı Klor ve Gaz Klor Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/508939

1-İdarenin

a) Adresi

:

Altınçay Mahallesi M.Kafadar Caddesi No:3 ANTAKYA/HATAY

b) Telefon ve faks numarası

:

3262124333 - 3262125888

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

SODYUM HYPOKLORİT(SIVI KLOR) 1680000 KG GAZ KLOR 108000 KG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Hatsu Genel Müdürlüğünce Belirtilen İçme suyu Tesislerine Teslim Edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip 10 gün içinde idarenin ihtiyacına binaen 30.12.2017 tarihine kadar peyder pey mal teslimi yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

HATSU Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Altınçay Mah. M.Kafadar Cad. No:3 ANTAKYA-HATAY

b) Tarihi ve saati

:

26.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b)Üyesi olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenen kapasite raporu

c)Kayıtlı olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

d) Kayıtlı olduğu meslek odası tarafından adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

İmalatçı İse:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

d)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

e)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. İhale teklif zarfında sunulacaktır.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

1) Sıvı Klor için ( Sodyum Hipoklorit ) : TS EN 901 Standardına uygunluk belgesi

2) Gaz Klor İçin : TS EN 937 Standardına uygunluk belgesini sunacaktır

4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İhaleye katılan firmalar teklif zarflarında Gaz Klor ve Sodyum Hypoklorit (Sıvı Klor) İçin Sağlık Bakanlığından BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMENLİĞİ yetki belgesini teklif dosyasında sunacaklardır.

İmalatçı veya satıcı firma, Sağlık Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMENLİĞİ Ek-V-Biyosidal Ürün Tipleri ve Bunların Tanımları Kısmı 1. Ana Grup Dezenfektanlar ve Genel Biyosidal Ürünler, “ Ürün tipi 5 'de belirtilen İçme suyu dezenfektanları İçme sularının dezenfeksiyonunda kullanılan ürünlerdir. (insan ve hayvanlar için)” belirtilen ürün tiplerinden içme suyu arıtımında kullanılan ürün olan Tip 5 sınıfına uygun BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ yetki belgesi almış olmalı ve İhaleye katılan firmalar teklif zarflarında bunu sunacaktır.Ürünün Avrupa Birliği Numarası 231-668-3 Cas Numarası 7681-52-9 olmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her Türlü Gaz Klor ve Sodyum Hypoklorit (Sıvı Klor) Alımı İşi Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 10 (on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı HATSU Genel Müdürlüğü, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HATSU Genel Müdürlüğü, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR