ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

Sitognetik laboratuvarı sarf malzeme alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00491761
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE VATAN 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ORTADOĞU 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/505698
Niteliği, Türü, Miktarı
:
SİTOGENETİK LABORATUVARI 6 AYLIK LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
07.12.2016 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Zeynep Kamil Mah. Op. Dr. Burhanettin Üstünel Sk. No:4/3 Üsküdar/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SİTOGENETİK LABORATUVARI 6 AYLIK LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

SİTOGENETİK LABORATUVARI 6 AYLIK LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/505698

1-İdarenin

a) Adresi

:

Zeynep Kamil Mh.Dr Burhanettin Üstünel sk. No: 4/3 34668 Zeynep Kamil ÜSKÜDAR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

********** - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@zeynepkamil.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

SİTOGENETİK LABORATUVARI 6 AYLIK LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Hastane Laboratuvar Deposu

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme konusu mallar sözleşme süresi içinde perderpey teslim edilecek olup, ilk teslimat sözleşmenin imzalanmasını müteakip ilgili birimin siparişine göre en geç 7 (Yedi) gün içerisinde yapılacaktır. Acil durumlarda siparişe göre daha kısa sürede teslimat yapılacaktır. Diğer teslimatlar hastanemizin ihtiyaç durumuna göre Sağlık Bakanlığının Stok Genelgesi gereği 3 aylık stok miktarını aşmayacak şekilde ,siparişi müteakip 3 gün içinde partiler halinde yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Zeynep Kamil Mah. Op. Dr. Burhanettin Üstünel Sk. No:4/3 Üsküdar/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

07.12.2016 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Teknik şartnamede kalem bazında istenmiş olan malzemelere ait, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na(TİTUBB) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir ürün numarasını (barkod) ihale sıra numaraları belirtilerek yazılı olarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Sağlık Bakanlığı tarafından “Onaylıdır” ibaresi bulunmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune ve teknik bilgilerin yer aldığı katalog ihale dosyası ile birlikte teslim edilecektir.

Her bir numune üzerinde firma adı ve ihale kalem numarasını içeren etiket bulunacaktır.

Teklif edilen mal, daha önce merkezimizde kullanılmış ise numune verilmesine gerek olmayıp, daha önce kullanıldığına ve uygun bulunduğuna dair ilgili birim sorumlusuna onaylattırılan dokuman ihale teklif zarfında sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi İhale Bürosu adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zeynep Kamil Mah. Op. Dr. Burhanettin Üstünel Sk. No:4/3 Üsküdar/İSTANBULadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İstekliler 1. kısım için kalem kalem teklif verebilmekte olup (kısmi teklife açık) 2. kısımda bulunan kalemler kısmi teklife kapalı olarak değerlendirilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR