GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 

Sistem odası mal alım ihalesi

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00449889
Şehir : Tokat / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSÖZ 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/412913
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Tıp Fakültesi 3,8m X 6,00m ebatındaki Sistem (Sunucu) Odası için 10 kalem 1653 adet/metre mal ve malzeme alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
02.11.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Merkezi Kütüphane Binası Giriş Kat Görsel Salon Taşlıçiftlik Kampüsü/TOKAT
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

10 KALEM TIP FAKÜLTESİ SİSTEM ODASI MAL

TOKAT BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

10 Kalem Tıp Fakültesi Sistem Odası Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/412913

1-İdarenin

a) Adresi

:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 60250 Taşlıçiftlik Kampüsü MERKEZ/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3562521634 - 3562521635

c) Elektronik Posta Adresi

:

bidb@gop.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Tıp Fakültesi 3,8m X 6,00m ebatındaki Sistem (Sunucu) Odası için 10 kalem 1653 adet/metre mal ve malzeme alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Ali Şevki Erek Yerleşkesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Sistem (Sunucu) Odası/TOKAT

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından sonra 25 takvim günü içinde malzeme teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Merkezi Kütüphane Binası Giriş Kat Görsel Salon Taşlıçiftlik Kampüsü/TOKAT

b) Tarihi ve saati

:

02.11.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

ç) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

d)Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

e) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi.

f)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi.

g) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Aday veya İstekliler sadece 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. kalemler için a), b) ve c) bentlerinde belirtili maddelere uygun belgeleri teklif dosyasında sunucaklardır. 7., 8., 9. ve 10. kalemlerde bu şart aranmayacaktır.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Sadece 2.kısımdaki Yangın Algılama ve Söndürme Sistemi için FM200 sistemiyle ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış Garanti ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malzemelerin teknik şartnamede belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ürünlerin detaylı teknik özelliklerini gösteren fotoğraflı katalog, v.b. tanıtım materyallerinin sunulması zorunludur.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (on)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Merkezi Kütüphane Binası Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Satınalma/İhale Bürosu Taşlıçiftlik Kampüsü/TOKAT adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkezi Kütüphane Binası Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Satınalma/İhale Bürosu Taşlıçiftlik Kampüsü/TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR