İZMİR KUZEY BÖLGESİ TÜRKİYE KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Sistem odaları alım ihale ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00453005
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/410378
Niteliği, Türü, Miktarı
:
6 KISIM SİSTEM ODASI ALIMI YAPILACAKTIR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İZMİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KUZEY GENEL SEKRETERLİĞİ-İhale Salonu-Sümer Mh. 451 Sk. No.2 Konak
İhale Tarihi
:
15.11.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
İZMİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KUZEY GENEL SEKRETERLİĞİ-İhale Salonu-Sümer Mh. 451 Sk. No.2 Konak
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SİSTEM ODALARI ALIMI İŞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZMİR İLİ KUZEY BÖLGESİ KHB GENEL SEKRETERLİĞİ

SİSTEM ODALARI ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/410378

1-İdarenin

a) Adresi

:

SÜMER MAH. 451 SOK. NO:2 KONAK/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

4443501 - 02324847486

c) Elektronik Posta Adresi

:

khb35k.malisatinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 KISIM SİSTEM ODASI ALIMI YAPILACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Mer., SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs H.ve Cerr. Eğitim ve Araş.H., Menemen D.H. Bornova Ağız ve Diş Sağ.Mer., İzmir Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Dr.Faruk İlker Bergama D. H. Kurumlarına TÜM EKİPMANLARI ÇALIŞIR DÜZEYDE TESLİM EDİLECEKTİR.

c) Teslim tarihi

:

30 GÜN İÇERİSİNDE KURUMA ÇALIŞIR HALDE TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İZMİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KUZEY GENEL SEKRETERLİĞİ-İhale Salonu-Sümer Mh. 451 Sk. No.2 Konak

b) Tarihi ve saati

:

15.11.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NIN SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ EKİNDEKİ 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE SATIŞ SONRASI HİZMET VERİLMESİ ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER LİSTESİNDE BULUNAN CİHAZLAR İÇİN “SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİK BELGESİ” TEKLİF DOSYASINDA SUNULACAKTIR.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

-İSTEKLİ TEKLİF ETTİĞİ ÜRÜNLERE AİT ; KATALOG/BROŞÜR/VB.DOKUMANLARI TEKLİF İLE BİRLİKTE SUNMALIDIR.

-TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ; İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN HANGİ MARKA, HANGİ MODEL VE TİP OLDUĞUNU BELİRTEREK TEKNİK ŞARTNAME MADDELERİNE SIRASINA GÖRE CEVAP VERECEK OLUP TEKLİF İLE BİRLİKTE SUNMALIDIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir Kuzey Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satınalma - 2 Sümer Mah. 451 Sk. No:2 Konak/İZMİR adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 120 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 130 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Halk Bankası, TR39 0001 2009 4300 0005 0000 30 İBAN numaralı hesaba, şirket adı , vergi dairesi ve vergi numarası ile ihale kayıt numarası, dekontun açıklama kısmında belirtilerek yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR KAMU HASTANELER BİRLİĞİ KUZEY GENEL SEKRETERLİĞİ-Merkezi Satınalma Birimi-Sümer Mh. 451 Sk. No.2 Konak adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR