Yazdır

BODRUM BELEDİYE BŞK.

Sıkıştırılmış doğalgaz alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00446988
Şehir : Muğla / Bodrum
Yayınlandığı Gazeteler

YARIMADA 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi No:1 Bodrum/MUĞLA
İhale Tarihi : 27.10.2016 11:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 93.000 Sm3 CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) Alımı  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/397453
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ)

BODRUM BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/397453

1-İdarenin

a) Adresi

:

Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Belediye Meydanı No: 1 48400 BODRUM/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası

:

2523161009 - 2523828572

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@bodrum.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

93.000 Sm3 CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Peksimet Asfalt Plentine Teknik Şartnameye uygun, 45 gün içinde peyder pey olarak teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici firma belediyemizin istemiş olduğu CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) 'yi en geç 12 saat içerisinde getirmekle yükümlüdür. İdarenin belirleyeceği yerlere yükleme, nakliye, indirme ve istifleme yüklenici firmaya aittir. Yüklenici firma sözleşmenin imzalandığı tarihten sözleşmenin bitiş tarihine kadar sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) paletlerinin takibini yaparak herhangi herhangi bir talimata gerek kalmadan, biten paletlerin dolu paletlerle değişimi yaparak gaz akışını sağlayacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi No:1 Bodrum/MUĞLA

b) Tarihi ve saati

:

27.10.2016 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununa Göre Hazırlanmış Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Tarafından Düzenlenmiş Sıkıştırılmış Doğalgaz(CNG) Satış Faaliyeti ve Dağıtım Lisansının Aslı Veya Noter Tasdikli Fotokopisi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Tüplerin periyodik bakımları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Yüklenici firma belediyemizin istemiş olduğu gazı en geç 12 saat içerisinde getirmekle yükümlüdür.

Asfalt plentinde CNG sisteminden kaynaklanan bir arıza durumunda, yüklenici firma 12 saat içerisinde ekip göndermekle yükümlüdür.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

TS EN 1968 (Taşınabilir gaz tüpleri - Dikişsiz - Çelik gaz tüpleri için periyodik muayene ve deney ) standartına uygunluk belgesi ihale dosyasında sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi No:1 Bodrum/MUĞLA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi No:1 Bodrum/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR