Yazdır

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ses ve sahne sistemleri alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00497877
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Zeytinburnu Belediyesi İhale Salonu
İhale Tarihi : 22.12.2016 14:00
İhale Kayıt No : 2016/521859
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : 72 Kalem Malzeme
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

SES VE SAHNE SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ

ZEYTİNBURNU KÜLTÜR SANAT MERKEZİ VE KAZLIÇEŞME KÜLTÜR MERKEZİ İÇİN MONTAJ DAHİL SES VE SAHNE SİSTEMLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/521859

1-İdarenin

a) Adresi : BEŞTELSİZ MAH. BELEDIYE CAD. NO. 5 34020 ZEYTİNBURNU ZEYTİNBURNU/

İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124131189 - 2124131289

c) Elektronik Posta Adresi : hdarcan@zeytinburnu.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 72 Kalem Malzeme

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi ve Kazlıçeşme Kültür Merkezi

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 45 takvim günü içerisinde ürünler eksiksiz ve montajı tamamlanmış halde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Zeytinburnu Belediyesi İhale Salonu

b) Tarihi ve saati : 22.12.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

doküman: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde sırasıyla yer alan Malzemelerden aşağı da sıra no ve adı yazılı malzemelerden 1'er (Birer) adet numune İhale Saatine kadar İhale Toplantı Salonuna tutanak karşılığı teslim edilecektir. İhale komisyonu tarafından incelemeler ihale oturumu sonrasında kontrol edilecektir.

NUMUNE İSTENİLEN TEFRİŞAT MALZEMELERİ

sıra no kalem no malzeme adı

1-) 7 - Line Array Hoparlör

2-) 9 - 8" 2 yollu Coaxial Hoparlör

3-) 16 - Digital Ses Amplifikatörü Tip-1

4-) 40- El Tipi Telsiz Mikrofon Seti Tip-1

5-) 70- Hareketli Robot Işık, Boyama, Gobo, Beam

1. Numuneler; Teknik Şartnamesine uygun, her numune üzerinde İhale Kayıt Numarası, istekli firma adı, malzeme sıra

numarası, malzeme adı yazılı olacak şekilde, yukarıda belirtilen şartlarda ve ihale saatine kadar hazır bir şekilde sunulacaktır. Bu şekilde sunulmayan numuneler, idare tarafından teslim alınmayacaktır. Ayrıca, istekliler tarafından sunulacak numunelerin tamamı ihale saatine kadar teslim alanına getirilmek zorundadır. (İhale saatinden sonra malzeme girişine izin verilmeyecektir.)

2. İstekliler tarafından getirilen numunelerin indirilmesi, taşınması ve buradan idarenin belirlediği istif alanına götürülmesi v.b. işlerin giderleri istekli firmalara aittir. Bu aşamalarda oluşacak tüm olumsuzluklardan istekli firmalar sorumlu olacaktır. (Getirilen malzemelerde kırılma-çizilme ve benzeri tüm hasarlar ile meydana gelebilecek tüm olumsuzluklar).

3. Numuneler, İhale Komisyonu tarafından detaylı bir incelemeye tabi tutulacağı için, istekliler bu aşamada oluşacak olumsuzluklardan kaynaklı bir hak talebinde bulunamayacaklardır. (Malzemelerde kırılma-çizilme ve benzeri tüm hasarlar ile meydana gelebilecek diğer tüm olumsuzluklar).

4. Numuneler için; idaremizin Teknik Personellerinden oluşturulan "Numune Teslim Komisyonu" tarafından bir tutanak

düzenlenip, daha sonradan yaşanması muhtemel karışıklıkların da önüne geçilmesi amacıyla, fotoğrafları çekilerek bu

tutanağa eklenecektir. Tutanaklar ile fotoğraflar taraflarca imzalanarak numuneler teslim alınacaktır. (Malzemeler İhale

Toplantı Salonuna Teslim Edilecektir.). Tutanağın bir sureti de istekli firmalara verilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu ya da özel sektörde Ses ve Sahne Sistemleri işleri.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan

istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR