Yazdır

İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNERSERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Seroloji testleri alınması işi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00491725
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : D.E.Ü Döner Sermaye İşletmesi Başhekimlik İhale Salonu Balçova-İzmir
İhale Tarihi : 19.12.2016 14:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 2017 YILI SEROLOJİ TESTLERİ ALIMI (17 KALEM) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/500593
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

2017 YILI SEROLOJİ TESTLERİ ALIMI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

2017 YILI SEROLOJİ TESTLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/500593

1-İdarenin

a) Adresi

:

Inciralti Kampüsü Mithatpasa Caddesi 1606 35340 BALÇOVA/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2324122406 - 2324122199

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsi@deu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2017 YILI SEROLOJİ TESTLERİ ALIMI (17 KALEM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvar Deposu'dur.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin yürürlüğe girmesinin ardından idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği fax numarasına veya elektronik posta adresine yapılacak sipariş bildirimlerinde belirtilen teslim tarihine istinaden, 31/12/2017 tarihine kadar peyder pey merkez laboratuvar depoya yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

D.E.Ü Döner Sermaye İşletmesi Başhekimlik İhale Salonu Balçova-İzmir

b) Tarihi ve saati

:

19.12.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Önerilen cihazın kullanımına yönelik demonstrasyon ve kullanıcı eğitimi (Laboratuvar sorumlularının belirleyeceği koşullarda) verilmelidir. Teklif edilen cihazlar ihale günü ve saatinden itibaren 7 gün (168 saat) içinde Merkez laboratuvarın belirleyeceği koşullar çerçevesinde denenmesi için hazırlanacak ve laboratuvar sorumluları tarafından denenecektir.Her parametre için en az 100 test denenmesi için verilecektir. Merkez Laboratuvarı tarafından daha önce kullanılmış ve/veya denenmiş cihazlardan tekrar demonstrasyon istenmeyebilir. Demonstrasyonu yapılmayan cihaz ile ilgili teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Teklifle birlikte teknik şartnameye cevap yazısı verilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

TEKNİK DEĞER: Teklif edilen tüm testlerin ön hazırlık gerektirmeyen, kullanıma hazır kitlerden oluşması

Nispi Ağırlık Oranı: % 4

FİYAT DIŞI UNSURLAR HESAPLAMA ÖRNEĞİ
A firması toplam teklif fiyatı 100.000.TL, B firması toplam teklif fiyatı 102.000.TL olsun.
A firmasının fiyat dışı unsurlar toplam nispi ağırlık oranı %2, B firmasının fiyat dışı unsurlar toplam nispi ağırlık oranı % 4 olsun.
A firması: 100 000 X (%100-%2 ) = 98 000 TL, B firması: 102 000 X (%100- %4) = 97 920 TL

Sonuçta B firmasının toplam teklif fiyatının, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirildiğinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu saptanmıştır.6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Birimi Balçova / İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar D.E.Ü Döner Sermaye İşletmesi Balçova-İzmir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR