Yazdır

MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Serbest piyasadan elektrik enerjisi satın alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452906
Şehir : Mardin / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

MARDİN ARENA 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 03.11.2016 10:30
Niteliği, Türü, Miktarı : 590.000 kilowatt Elektrik Enerjisi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : SAVURKAPI MAH. MEYDANBAŞI CİVARI MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ARTUKLU MARDİN
İhale Kayıt No : 2016/407575
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

MARDİN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI HİZMET BİNALARI İÇİN SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİ ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

MARDİN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI HİZMET BİNALARI İÇİN SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/407575

1-İdarenin

a) Adresi

:

SAVURKAPI MAHALLESİ MEYDANBAŞI CİVARI 47100 ARTUKLU/MARDİN

b) Telefon ve faks numarası

:

4822127753 - 4822121050

c) Elektronik Posta Adresi

:

mardin@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

590.000 kilowatt Elektrik Enerjisi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Teknik şartnamenin 2.2 maddesinde belirtilen abone numaraları ile verilen Mardin Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Hizmet Binaları için yapılacaktır

c) Teslim tarihleri

:

Aylık periyotlar halinde teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

SAVURKAPI MAH. MEYDANBAŞI CİVARI MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ARTUKLU MARDİN

b) Tarihi ve saati

:

03.11.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İSTEKLİ FİRMALAR, E.P.D.K TARAFINDAN KENDİLERİNE VERİLMİŞ İHALE TARİHİNDE GEÇERLİ OLAN ELEKTRİK ÜRETİM LİSANSI VEYA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ LİSANSININ ASLINI VEYA NOTER ONAYLI SURETİNİ VEYA MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE "ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR" ONAYINI TAŞIYAN SURETİNİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDE KOMİSYONUMUZA SUNACAKTIR. BU BELGELERİ İBRAZ EDEMEYEN VEYA USULÜNE GÖRE VEREMEYEN İSTEKLİLERİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MARDİN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR