Yazdır

ESKİŞEHİR TRAFİK POLİS EĞİTİM MERKEZİ

Serbest piyasadan elektrik enerjisi alımı ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451501
İlan tarihi : 14.10.2016
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

SONHABER 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ŞEHİR GAZETESİ 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : ESKİŞEHİR TRAFİK POLİS EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI HİZMET BİNALARI
Niteliği, Türü, Miktarı : ORTA GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI 260.000KWH/SAAT Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi : 01.11.2016 11:00
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/416305
İhalenin Yapılacağı Yer : ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ KÜTAHYA YOLU NO:12 TEPEBAŞI ESKİŞEHİR
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ESKİŞEHİR TRAFİK POLİS EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI

ESKİŞEHİR TRAFİK POLİS EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESKİŞEHİR TRAFİK POLİS EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/416305

1-İdarenin

a) Adresi : Ertuğrulgazi mah. Kütahya yolu 12 26140 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası : 2223103434 - 2223103419

c) Elektronik Posta Adresi : pokul26@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

ORTA GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI 260.000KWH/SAAT

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : ESKİŞEHİR TRAFİK POLİS EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI HİZMET BİNALARI

c) Teslim tarihi : Teknik şartnamede belirtilen abone numarası verilen Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Bağlı Hizmet Binaları ile Müştemilatları için Enerji alımı işi 01.01.2017 saat:00.01' de başlayacak olup 31.12.2017 saat:24.00' de sona erecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ KÜTAHYA YOLU NO:12 TEPEBAŞI ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve saati : 01.11.2016 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı ESKİŞEHİR TRAFİK POLİS EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ VE GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ESKİŞEHİR TRAFİK POLİS EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR