SİVAS KKK 5. PİYADE EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI

Serbest piyasadan elektrik alımı (2 kısım) alımı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00448843
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET SİVAS 11.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Alt Birimi
:
Si·vas KKK. 5. pi·yade eği·ti·m tugay komutanliği
İhale Kayıt No
:
2016/385602
Niteliği, Türü, Miktarı
:
 1.KISIM: ELEKTRİK ENERJİSİ, ORTA GERİLİM SANAYİ TEK ZAMANLI 1.000.000 KİLOWATT-SAAT 2.KISIM: ELEKTRİK ENERJİSİ, TEK ZAMANLI TİCARETHANE ORTA GERİLİM 2.000.000 KİLOVVATT-SAAT
İhale Tarihi
:
09.11.2016 10:30
Muhammen Bedel
:
20 TL
İhalenin Yapılacağı Yer
:
5.inci P.Eğt.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı (Askeri Gazino Müdürlüğü Yanı) Merkez/ Sivas
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR 5.P.EĞT.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
Serbest Piyasadan Elektrik Alımı (2 Kısım) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19' uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/385602
1-İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
RAHMİ GUNAY CADDESİ 58000 SİVAS MERKEZ/SİVAS ********** - **********
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı 1.KISIM: ELEKTRİK ENERJİSİ, ORTA GERİLİM SANAYİ TEK
ZAMANLI 1.000.000 KİLOWATT-SAAT 2.KISIM: ELEKTRİK ENERJİSİ, TEK ZAMANLI TİCARETHANE ORTA GERİLİM 2.000.000 KİLOVVATT-SAAT Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri
c) Teslim tarihi
: EK-A İhtiyaç Listesinde belirtilmiştir.
01 Ocak 2017 saat 00:00'cla (Takvim günü başlangıcı) mal
teslimatına/işe başlanacaktır.Sözleşme imzalanmasını müteakip yüklenici tarafından EPİAŞ nezdinde uzlaştırmaya ve geçişe ilişkin işlemler tamamlanarak 31 Aralık 2016 saat 24.00 itibariyle aboneliklere ait okunan ilk endeksler tutanak altına alınarak işe başlanacaktır. 01 Ocak 2017-31 Aralık 2017 saat 24:00 arasında kesintisiz olarak elektrik enerjisi mal teslimi yapılacaktır. Herhangi bir gerekçe ile sözleşmenin yürürlüğe girmesinin veya EPİAŞ nezdinde yapılacak işlemlerin gecikmesi halinde EPİAŞ tarafından belirlenecek tarihte işe başlanır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 5.inci P.Eğt.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı (Askeri Gazino
Müdürlüğü Yanı) Merkez/ Sivas
b) Tarihi ve saati . 09.11.2016 -10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)' nun yürürlükteki "Elektrik Piyasası Lisansı Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş, Üretim Lisansı veya Tedarik Lisansı veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kabul edilen eşdeğer belgelerden herhangi biri sunulacakır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin tanıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 5.inci P.Eğt.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı (Askeri Gazino Müdürlüğü Yanı) Merkez/ Sivas adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı (Askeri Gazino Müdürlüğü Yanı) Merkez/ Sivas adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR