Yazdır

BOLU KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2.KOMANDO TUGAY İHALE KOMİSYON BŞK.

Serbest piyasadan doğalgaz alımı ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00497754
Şehir : Bolu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY GÜNDEM 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Kayıt No : 2016/467794
İhalenin Yapılacağı Yer : 2'nci Komd.Tug.K.lığı İhale Salonu / BOLU
İşin Yapılacağı Yer : EK-A İhtiyaç Listesinde belirtilmiştir.
İhale Türü : Mal Alımı
Niteliği, Türü, Miktarı : 1 KISIM, 1.100.000 Sm3 DOĞALGAZ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Alt Birimi : 2’NCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI / BOLU
İhale Tarihi : 21.12.2016 14:30
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

SERBEST PİYASADAN DOĞALGAZ

2’NCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI / BOLU
Serbest Piyasadan Doğalgaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/467794

1-İdarenin

a) Adresi

:

GITYILMAZ MEVKII KARACAAGAÇ 14100 BOLU MERKEZ/BOLU

b) Telefon ve faks numarası

:

3742451130 - 3742451139

c) Elektronik Posta Adresi

:

ih.kom.bsk.bolu@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 KISIM, 1.100.000 Sm3 DOĞALGAZ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

EK-A İhtiyaç Listesinde belirtilmiştir.

c) Teslim tarihi

:

EK-A İhtiyaç Listesinde belirtilmiştir.

3- Yeterlik değerlendirilmesinin

a) Yapılacağı yer

:

2'nci Komd.Tug.K.lığı İhale Salonu / BOLU

b) Tarihi ve saati

:

21.12.2016 - 14:30

4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde,ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenmiş olan İthalat Lisansı veya Toptan Satış Lisansı veya Dağıtım lisanslarından en az birini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu,
4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 2'nci Komd.Tug.K.lığı İhale Salonu / BOLU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar 2'nci Komd.Tug.K.lığı İhale Salonu / BOLU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR