TRABZON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Sarf ve biyomedikal malzeme alınacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622866
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

TAKA 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü, Miktarı
:
238 Kalem Diş Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
10.07.2017 14:00
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2017 YILI 238 KALEM DİŞ SARF VE BİYOMEDİKAL MALZEME ALIMI
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-TRABZON SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

2017 Yılı 238 Kalem Diş Sarf ve Biyomedikal Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/297819
1-İdarenin
a) Adresi : Yenimahalle Devlet Sahil Yolu Caddesi No: 279 ORTAHİSAR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4622300960 - 4622301564
c) Elektronik Posta Adresi : trabzon.adsm@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 238 Kalem Diş Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TRABZON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
c) Teslim tarihi : 01-08-2017 / 01-08-2018

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yenimahalle Devlet Sahil Yolu Cad. No: 279 Ortahisar / TRABZON
b) Tarihi ve saati : 10.07.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
-
4.3.3.
4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1- Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamındaki ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olacaktır. Kayıtlı ürünlerden "Sağlık Bakanlığından onaylıdır" ibaresi taşımayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.2-İstekliler, teklif ettikleri ürünlerle ilgili UBB kayıt belgelerini vereceklerdir.(Üzerlerinde hangi kalemlere ait olduğu belirtilecektir.)3-Bayi Bilgi formları verilecektir.( Üzerlerinde hangi kalemlere ait olduğu belirtilecektir.)4- İstekliler teklif edecekleri ürünlerin ubb kodlarını (kapsam dışı ise “kapsam dışı” ibaresini) ve markalarını birim fiyat teklif cetvelinde mutlaka belirtmelidirler. Ayrıca ubb ve markaların belirtildiği birim fiyat teklif cetvelleri excel formatında cd olarak ayrıca ihale teklif zarfında sunulmalıdır .Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için firmaların kapsam dışı yazılı beyanında bulunmaları gerekmektedir5- Yükleniciler HUAP'da hazırlanmış, KIK sonuç cdlerini sözleşme anında sözleşme evrakları ile birlikte sunmalıdırlar.6-Teklif edilen kalemler geri ödemeye tabi olan ürünler listesine dahil ise, SUT kodu olan ürünler tercih edilecek olup,Sut kodu olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.7-Teklif edilen ürünler Sağlık Uygulama Tebiliğine tabi ise birim fiyat teklif cetvelinde Sut kodları belirtilmelidir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri ürünlerin numunelerini ihale saatinden önce Trabzon Ağız Diş Sağlığı Hastanesine hazırladıkları bir tutanak ile teslim edecek olup,numune üzerinde kalem sıra no, firma adı ve markası yazılı olacaktır. Numune sunulamayan kalemler için kataloglar, cd veya dökümanlar ihale teklif zarfı içinde sunulması zorunludur. İhale kalem sırası ile numune sıra numarası arasındaki uyumsuzluktan firma sorumludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu yada özel sektörde yapılan her türlü tıbbi sarf veya tıbbi cihaz işine ait iş deneyim belgesi.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirası) karşılığı TRABZON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ - Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TRABZON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR