BALIKESİR İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Sarf malzeme satın alımı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00449543
Şehir : Balıkesir / Altıeylül
Yayınlandığı Gazeteler

BALIKESİR YENİ HABER 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/376801
Niteliği, Türü, Miktarı
:
2 Kalem Kalp Damar Cerrahi Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
BALIKESİR DEVLET HASTANESİ BALIKESİR ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
İhale Tarihi
:
04.11.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
BAHÇELİEVLER MAH.100.YIL CAD. 289.SOK. SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI. 1.KAT.SATINALMA İHALE ODASI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

BALIKESİR KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU


Balıkesir Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi ihtiyacı 2 Kalem Kalp Damar Cerrahi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/376801

1-İdarenin

a) Adresi

:

Bahçelievler Mah. 100.Yıl Cad. 289. Sok. Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:1 10100 ALTIEYLÜL/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası

:

********** - **********

c) Elektronik Posta Adresi

:

khb10.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 Kalem Kalp Damar Cerrahi Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

BALIKESİR DEVLET HASTANESİ BALIKESİR ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

c) Teslim tarihi

:

Hastanelerce verilecek siparişlere istinaden en geç 10 (On) takvim günü içerisinde peyder pey idari ve teknik şartnamede belirtilen şartlar doğrultusunda teslim edilecektir. Malzemelerin ilgili hastanenin/kurumun deposuna kadar teslimi yükleniciye aittir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BAHÇELİEVLER MAH.100.YIL CAD. 289.SOK. SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI. 1.KAT.SATINALMA İHALE ODASI

b) Tarihi ve saati

:

04.11.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Üretici ve İthalatçı firmaların ve adı altında bayilerinin İHALE TARİHİ İTİBARİYLE "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" ´na kayıtlı olduğunu gösterir belge (Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığı beyan edilen kalemler için Üretici ve/veya İthalatçı veya Yetkili Satıcısı olduğunu gösterir belge) sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Bakanlığımız ilgili genelgeleri ve duyuruları gereği;

a) İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait İHALE TARİHİ İTİBARİYLE geçerli olmak üzere ürün numarasını/barkod numarasını, markasını Birim Fiyat Teklif cetvellerinde ayrı bir sütun açarak belirtecekler. Verilen ürün numarasına/barkod numarasına göre idaremizce EKAP’ta ve ya TİTUB’da yapılan sorgulama sonucunda ürünün onaylı olmadığı veya isteklinin ürünü satmaya yetkili (Üretici ve/veya İthalatçı veya Yetkili Satıcısı veya bayii) olmadığı tespit edilmesi durumunda teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. (Eksik veya hatalı olduğu tespit edilen barkod numaraları değerlendirmeye alınmayacaktır.)

b) Teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında olması durumunda, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır. Kapsam dışında olduğu beyan edilen ürünler için Üretici ve/veya İthalatçı veya Yetkili Satıcısı olduğuna dair belge sunulacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) İki malzeme için de numune teslim edilecektir. Numune ihale saatine kadar teklif zarfı ile birlikte, numunelerin üzerine firma ismi ve ihale sıra numarası yazılıp bütün numuneler paketlenerek, üzerine teklif veren istekliyi belirtici etiket yapıştırılıp Numune Teslim Tutanağı ile satınalma birimine teslim edilecektir. Numunelerin teknik şartnameye uygunluğu ihale komisyonumuz tarafından en uygun teklif veren firmadan başlamak üzere sırasıyla kontrol edilecektir. İhale Komisyonunda tereddüt oluşması halinde yetkili kurum ve kuruluşlara göndererek teknik şartnameye uygunluluğu kontrol ettirebilir. Teknik şartnameye uyum sağlamadığı tespit edilen ve numunesi bulunmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır

b) Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif sahibi numuneleri hariç Kurumumuza teslim edilen ve uygunluk için denenmeyen numuneler İhale itiraz süresi dolduktan 7 iş günü içersinde geriye teslim alınacak, alınmayan malzemeler için idaremizin bir sorumluluğu olmayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörlerce gerçekleştirilen Tıbbi Sarf Malzeme Alımları benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bedeli Halkbankası Balıkesir Merkez Şubesi (TR90 0001 2009 2410 0005 0001 54) IBAN nolu Genel Sekreterliğimiz hesabına yatırılarak BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR