Yazdır

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Profil demir çit direği döşenecektir

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495612
Şehir : Antalya / Muratpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA EKSPRES 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ANTALYA SON HABER 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Feridun Kaya Toplantı Salonu Sedir Mah.Vatan Bulvarı 07002 Muratpaşa-ANTALYA
İhale Tarihi : 06.12.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : L profil demir çit direği 6200 adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Yapım İşi
İhale Kayıt No : 2016/517273
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ANTALYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA UYGULAMALARINDA SAHALARIN ETRAFINI ÇEVİRMEK İÇİN EŞİT KOLLU (L) PROFİL DEMİR ÇİT DİREĞİ

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ANTALYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya Orman İşletme Müdürlüğü 2016 yılı endüstriyel ağaçlandırma uygulamalarında sahaların etrafını çevirmek için eşit kollu (L) profil demir çit direği alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/517273

1-İdarenin

a) Adresi

:

Orman Bölge Müdürlüğü Sedir Mah. Vatan Bulvarı 07010 MURATPAŞA/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2423451448 - 2423451456

c) Elektronik Posta Adresi

:

antalyaobm7@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

L profil demir çit direği 6200 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Antalya Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Orman İşletme Şefliği Ambarı

c) Teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 7 gün içinde teslimat tamamlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Feridun Kaya Toplantı Salonu Sedir Mah.Vatan Bulvarı 07002 Muratpaşa-ANTALYA

b) Tarihi ve saati

:

06.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü TC. Ziraat Bankası Antalya Üçkapılar Şubesi TR57 0001001236470382795016 nolu hesabına Doküman Satış Bedeli Yatırıldıktan Sonra, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe İhale Birimi 316 nolu oda (Murat PINAR) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe İhale Birimi Sedir Mah. Vatan Bulvarı 07002 - MURATPAŞA / ANTALYA (316 nolu oda Murat PINAR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR