DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Portatif ultrasonik test cihazı alımı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00496971
Şehir : Kocaeli / Gölcük
Yayınlandığı Gazeteler

GÖLCÜK POSTASI 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/500528
Niteliği, Türü, Miktarı
:
2 ADET PORTATİF ULTRASONİK TEST CİHAZI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
21.12.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı 2 Nu?lı İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PORTATİF ULTRASONİK TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

GÖL.TERSANESİ K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
PORTATİF ULTRASONİK TEST CİHAZI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/500528

1-İdarenin

a) Adresi

:

MERKEZ 41650 GÖLCÜK/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2624142058 - 2624142625

c) Elektronik Posta Adresi

:

golterstedarik@dzkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 ADET PORTATİF ULTRASONİK TEST CİHAZI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Gölcük Tersanesi Komutanlığı Gölcük/KOCAELİ

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici ihale konusu malı/malları sözleşme imzalandıktan sonra 90 (doksan) takvim günü içerisinde teslim edecektir. 10.3.2. Portatif Ultrasonik Test Cihazı ile birlikte alt maddelerde yazılı malzemeler verilecektir. 10.3.2.1. V1 veya K1 test bloklarından 1 (bir) adet, V2 veya K2 test bloklarından 2 (iki) adet verecektir. 10.3.2.2. DAC hata değerlendirme test bloğu (1,2 (birvirgüliki) mm çaplı delikli)), 1 (bir) (düz) adet 10.3.2.3. 1 (bir)’er adet Paslanmaz, Çelik ve Alüminyum 5-10-15-20-25 mm basamaklı kalibrasyon blokları 10.3.2.4. 20 (yirmi) adet paslanmaz çelik cetvel 10.3.2.4. Yedek batarya 1 (bir) adet 10.3.2.5. Çizelge-1?de belirtilen problar AÇILI PROBLAR Frekans ??? Kristal Boyu ???????Açı ??????? ?.Miktar 4 (dört) MHz ?.8x9 (sekizçarpıdokuz)mm ?.45 (kırkbeş) derece ?..10 (on) Adet 4 (dört) MHz ?.8x9 (sekizçarpıdokuz)mm ?.60 (altmış) derece ??.10 (on) Adet 4 (dört) MHz ?.8x9 (sekizçarpıdokuz)mm ?.70 (yetmiş) derece ??20 (yirmi) Adet 2 (iki) MHz ??8x9 (sekizçarpıdokuz)mm ?.45 (kırkbeş) derece ??5 (beş) Adet 2 (iki) MHz ??8x9 (sekizçarpıdokuz)mm ?.60 (altmış) derece ??..5 (beş) Adet 2 (iki) MHz ??8x9 (sekizçarpıdokuz)mm ?.70 (yetmiş) derece ??.5 (beş) Adet DÜZ PROBLAR -STANDART PROBLAR Frekans ??? .Çap Miktar 4 (dört)MHz 10 (on) mm 5 (beş) Adet 2 (iki) MHz ?? 10 (on) mm ????5 (beş) Adet 4 (dört) MHZ ? 24 (yirmidört) mm 2 (iki) Adet 2 (iki) MHZ ?? 24 (yirmidört) mm 2 (iki) Adet 1 (bir) MHZ 24 (yirmidört) mm 2 (iki) Adet -KOMPOZİT ELEMENTLİ DÜZ PROBLAR Frekans ???Çap ?????Miktar 4 (dört)MHz 10 (on) mm 4 (dört) Adet 2 (iki)MHz 10 (on) mm 4 (dört) Adet -KOMPOZİT ÇİFT KRİSTALLİ DÜZ PROBLAR Frekans Çap Odak Mesafesi ???????? ?Miktar 4 (dört)MHz 10 (on) mm 6 (altı) mm veya 14 (ondört) mm 4 (dört) Adet 2 (iki)MHz 10 (on) mm 10 (on) mm??????????? 4 (dört) Adet 10.3.2.6. Prob cihazla bağlantısını sağlayan kablo miktarları aşağıda belirtilmiştir. - Açılı Problar için 40 (kırk) adet - Düz standart Problar için 20 (yirmi) adet - Kompozit Elementli Düz Problar için 8 (sekiz) adet - Kompozit Çift Kristalli Düz Problar için 8 (sekiz) adet

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı 2 Nu?lı İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ

b) Tarihi ve saati

:

21.12.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı 2 Nu?lı İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gölcük İhale Komisyonu Başkanlığı 2 Nu?lı İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR