Yazdır

ANDIRIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Petrol ürünleri alım işi ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448136
Şehir : Kahramanmaraş / Andırın
Yayınlandığı Gazeteler

ANDIRIN POSTASI 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 08.11.2016 11:00
Niteliği, Türü, Miktarı : PETROL ÜRÜNLERİ ALIMI 550.000 LT MOTORİN, 20.000 LT BENZİN, 10.000 LT LPG OTOGAZ, 12.060 LT M. YAĞ, 480 KĞ GRES SATIN ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/401874
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Alt Birimi : FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : ANDIRIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ODASI
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

PETROL ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

ANDIRIN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PETROL ÜRÜNLERİ SATIN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/401874

1-İdarenin

a) Adresi

:

YENI MAHALLE HÜKÜMET CADDESI NO:30 46400 ANDIRIN/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası

:

3445612012 - 3445612182

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

PETROL ÜRÜNLERİ ALIMI 550.000 LT MOTORİN, 20.000 LT BENZİN, 10.000 LT LPG OTOGAZ, 12.060 LT M. YAĞ, 480 KĞ GRES SATIN ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

AKARYAKIT POMPA İSTASYONU

c) Teslim tarihi

:

01.01.2017 Tarihinden itibaren günlük olarak akaryakıt talep fişi karşılığı günlük pompa ikmali yapılacak, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ANDIRIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ODASI

b) Tarihi ve saati

:

08.11.2016 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,

c) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlene ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a)İstekli bir "Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu" ise ; Enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

b) İstekli bir " Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi" ise ; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş" Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,

c) İstekliye Enerji piyasası düzenleme kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesini,

d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilğili Belediye Başkanlığından alınmış olan iş yeri açma ve çalıştırma izin belgesini,


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı ANDIRIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ODASI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANDIRIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ODASIadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR