UDHB KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Petrol bariyeri satın alınacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00637048
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/348101
Niteliği, Türü, Miktarı
:
1500 Metre Tek Noktadan Hava Şişirmeli Petrol Bariyeri ve 400 Metre Silindirik Dolgu Tipi Petrol Bariyeri Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
08.08.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Giriş Katı İhale Salonu Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Kemankeş Cad. No:63 Beyoğlu / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PETROL BARİYERİ SATIN ALINACAKTIR

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KIYEM) MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Petrol Bariyeri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/348101

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:63 34425 Karaköy BEYOĞLU/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2123344500 - 2122922906

c) Elektronik Posta Adresi

:

..........@kiyiemniyeti.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1500 Metre Tek Noktadan Hava Şişirmeli Petrol Bariyeri ve 400 Metre Silindirik Dolgu Tipi Petrol Bariyeri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Tek Noktadan Hava Şişirmeli Petrol Bariyeri 1500 Metre (1000 metresi İstanbul İstinye Çevre Enspektörlüğü ve 500 metresi Çanakkale Akbaş Çevre Enspektörlüğüne teslim edilecektir.) Silindirik Dolgu Tipi Petrol Bariyeri 400 Metre (200 metresi İstanbul İstinye Çevre Enspektörlüğü ve 200 metresi İzmir İşletme Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde malın tamamı teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Giriş Katı İhale Salonu Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Kemankeş Cad. No:63 Beyoğlu / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

08.08.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Bariyer ile ilgili teknik bilgileri, dokümanları, katalogları basılı ve digital ortamda (CD, DVD gibi) tekliflerinde vereceklerdir.

İstekliler, bariyer malzemesine ait klas veya bağımsız bir kuruluş gözetiminde yapılan test raporlarını ve üretim sertifikalarını tekliflerinde vereceklerdir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Malzeme Dairesi Başkanlığı Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Kemankeş Cad. No:63 Beyoğlu / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Malzeme Dairesi Başkanlığı Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Kemankeş Cad. No:63 Beyoğlu / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR