Yazdır

KOCAELİ İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Pataloji sarf ve laboratuvar malzemesi alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00637440
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 18.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi, Karadenizliler Mah. Elmatepe Cad. No:57 İzmit/KOCAELİ
İhale Tarihi : 03.08.2017 11:00
İhale Kayıt No : 2017/348364
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : 55 KALEM PATOLOJİ SARF VE LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

55 KALEM PATOLOJİ SARF VE LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI
KOCAELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

55 KALEM PATOLOJİ SARF VE LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/348364
1-İdarenin
a) Adresi : Karadenizliler Mah. Elmatepe Cad. No.: 57 41100 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623192014 - 2623192008
c) Elektronik Posta Adresi : tkhkkocaeli@yandex.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 55 KALEM PATOLOJİ SARF VE LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Genel Sekreterliğimize bağlı tüm sağlık kurumları-(Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği - Darıca Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi-Darıca Farabi Devlet Hastanesi-Derince Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi-Gebze Fatih Devlet Hastanesi-Gölcük Devlet Hastanesi-İzmit Seka Devlet Hastanesi-Karamürsel Devlet Hastanesi-Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-Kocaeli Devlet Hastanesi-Körfez Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi-Körfez Devlet Hastanesi-M.Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi-TC. Sağlık Bakanlığı Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi-Dilovası Devlet Hastanesi-Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve bu kurumlara bağlı Sağlık Tesisleri
c) Teslim tarihleri : Ürünler, sözleşme süresi içerisinde her bir sağlık tesisi tarafından en az 6 (altı), en fazla 14 (ondört) sipariş ile peyderpey olarak teslim alınacaktır (İş artışı ve/veya iş eksilişleri hariç). Öngörülemeyen durumlar olması halinde idare teslimat programında ve sipariş sayılarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Malzemeler Sağlık Tesisleri İdareleri tarafından yazılı siparişi takiben 15 (onbeş) gün içerisinde teslim edilecektir. Sipariş edilen miktar kadar malzeme teslim alınacak, fazla miktar alınmayabilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi, Karadenizliler Mah. Elmatepe Cad. No:57 İzmit/KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 03.08.2017 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün genelgesi gereği aday veya isteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi aranacaktır. Aday veya isteklilerin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimi aranacaktır.
2)15/05/2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" Ek-3 de yer alan cihazlar haricindeki diğer tıbbi cihazların satışının yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğün'den "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi" nin alınması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin satın alımlarında, alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB'da tedarikçi firma adı altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Aday veya isteklilerden Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinin öngördüğü AT belgelerini (CE/EC sertifikaları, uygunluk beyanı) ibraz etmeleri istenmeyecektir. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirimi aranmayacak ve bu ürünler için ÜRETİCİNİN veya İTHALATÇININ Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı esas alınacaktır.
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmadığına dair beyan verilen malzemelere ait standartlara (Biyosidal Ruhsatı, TSE, CE vb.) ilişkin belgeler ihale işlem dosyasında sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1.Teknik şartnamede ihale aşamasında numuneleri ve/veya katalog/dökümanları sunulması istenilen malzemelerin numunelerinin ihale aşamasında sunulması zorunludur. Teknik Şartnamede "İhale aşamasında veya istenildiğinde numune teslim edilecektir" ifadesi kullanılan malzemeler için ise, ihalede numune sunulması zorunlu olmayıp ihale sonrasında ilgili firmalardan resmi yazı ile ilgili malzemelerin numuneleri istenecektir.
2.İstekliler teklif etmiş oldukları ürünlerin marka/modellerini birim fiyat teklif cetvelinde veya ayrı bir belge ile teklif zarfı içerisinde sunacaklardır. Numuneler bir poşete veya zarfa veya kutuya veya benzeri ambalaja konulacak, ambalaj kapatılmış ve ağzı imzalanmış ve mühürlenmiş veya kaşelenmiş olacaktır. Numune ambalajının üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, adresi, hangi işe ait olduğu, idareye ait bilgiler yer alacaktır.
3.İhale komisyonumuzca daha sağlıklı değerlendirme yapılabilmesi amacı ile yeniden numune istenebilecek olup, bu talep yazılı olarak firmaya bildirilecektir. İhalemize iştirak ederek kendisiyle sözleşme imzalanan ürünlerin numuneleri iade edilmeyerek malzeme teslimatlarında yaşanılabilecek tereddütlerde kullanılmak üzere sözleşme süresi boyunca örnek numune olarak idaremizce alıkonulacaktır. Sözleşme süresinin bitmesini müteakip 1 ay içinde firmaların talepleri üzerine iade edilebilecek, sözleşme imzalanmayan kalemlerde ise numuneler İhale Komisyon Kararının Tebliği ve bu tebliğe istinaden itiraz süresinin dolmasını takiben 1 ay içerisinde firmaların talepleri üzerine iade edilebilecektir. İade talebinde bulunulmayan numuneler kurumumuzun depolama koşulları göz önüne alınarak imha edileceğinden iade edilemeyecektir. Ayrıca değerlendirme aşamasında kullanılan numuneler iade edilmeyecektir.
4.İhalenin 13. kalem için İstekliler,06.06.2003 tarih ve 25130 sayılı resmi gazetede yayımlanan "alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik" ve 21 ekim 2004 tarih ve 25620 sayılı resmi gazetede yayımlanan "etil alkolün piyasaya arzı hakkında tebliğ" esaslarına uygun olarak TAPDK (Tütün,TütünMamülleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu) dan alınan "etil alkol dağıtım yetkisine sahip firma olduklarına veya etil alkolü dağıtım yetkisine sahip firmalardan temin ettiklerine dair belgeleri ihale dosyasında sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi, Karadenizliler Mah. Elmatepe Cad. No:57 İzmit/KOCAELİ (NOT: Doküman Bedelinin Halk Bankası İzmit Şubesi TR57 0001 2009 4430 0005 0001 26 Nolu İBAN Numarasına Havale veya Eft Yolu İle Yatırılması ve dekontunun getirilmesi gerekmektedir.) adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 75 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Halk Bankası İzmit Şubesi TR57 0001 2009 4430 0005 0001 26 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satınalma Birimi, Karadenizliler Mah. Elmatepe Cad. No:57 İzmit/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR