Yazdır

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ön yeterlilik daveti ilanı (ameliyat mikroskobu alım ihalesi)

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00454185
Şehir : Adana / Sarıçam
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : Keratoskop Sistemi Entegre Edilmiş Yüksek Çözünürlüklü Ameliyat Mikroskobu
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/416688
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA
İhale Tarihi : 02.11.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İhale Odası (İdari bina kat:3) Balcalı-Sarıçam/ADANA
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ÖN YETERLİK İLANI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Keratoskop Sistemi Entegre Edilmiş Yüksek Çözünürlüklü Ameliyat Mikroskobu alımı işi İçin, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Söz konusu iş, ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunarak görüşmeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki (0 bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 19.maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2016/416688

1- İdarenin
a) adresi : Çukurova Üniversitesi Bilimsel Arş.Prj. Koordinasyon
Birimi (İdari bina kat:2) Balcalı-Sarıçam/ADANA
b) telefon ve faks numarası : 0.322.338 62 03 - 0.322.338 74 93
c) elektronik posta adresi (varsa) ; bap@cu.edu.tr

2- Ön yeterlik konusu malın
a) niteliği, türü vc miktarı Keratoskop Sistemi Entegre Edilmiş Yüksek Çözünürlüklü Ameliyat Mikroskobu
b) teslim yeri : Çukurova Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
c) teslim tarihi : 22.12.2016 Perşembe

3- On yeterlik değerlendirmesinin
a) yapılacağı yer : Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İhale Odası (İdari bina
kat:3) Balcalı-Sarıçam/ADANA
b) tarihi ve saati : 02.11.2016 Çarşamba günü Saat: 10:00

4- On yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
Adayların aşağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Ön yeterlik başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya imza sirküleri:
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza sirküleri,
c) Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
d) Vekaleten ön yeterliğe katılma halinde, aday adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Adayın iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, adayın konsorsiyum olmas» halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya daserbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

g) On Yeterlik Şartnamesinin 8 inci veya 8.1 inci maddelerinde belirtilmesi halinde "yerli istekli olunduğuna ilişkin Mat Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler.
h) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere İlişkin beyanname,
Adayın İş ortaklığı olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1 .İsteklinin mali durumunu gösteren bankalardan temin edilecek belgeler,
İstekli teklif edeceği bedelin %10'u oranındaki bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin verilmesi zorunludur.
Bu belgeler ilgili bankanın üst makamlarınca teyit ettirilir.
4.2.2. İsteklilerin 2015 yılına ait yıl sonu bilançosunu vermesi zorunludur.
İhale komisyonu isteklinin bilançosu üzerinde analiz yaparak aşağıdaki asgari oranlara ulaşmak durumundadır.Bu oranlar sağlanamadığı takdirde istekli yeterli kabul edilemez.
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar)en az 0,75 olması,
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması,
ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirleri gösterilmelidir.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Yerli isteklilerin bilançolarının yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce yada vergi dairesince onaylanmış olması gerekir. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişim ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlaması zorunludur.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1..İş deneyim belgeleri: İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu ve özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %25 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.
Özel sektöre gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerde; işe ilişkin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifleriyle birlikte sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş bitirme belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınmaz.
4.3.2 Teklif edilen malın ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı teknik doküman, katalog ile teknik şartnameye cevaplar (teklif edilen malın markası ve modeli ayrıntılı olarak yazılacaktır).
4.3.3 İsteklilerin ulusal ve uluslar arası kalite uygunluk belgelerinden en az birini teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak her türlü Keratoskop Sistemi Entegre Edilmiş Yüksek Çözünürlüklü Ameliyat Mikroskobu ve her türlü laboratuar cihazı, tıbbi cihaz işi kabul edilecektir.
4.5. Yeterlikleri tespit edilen bütün adaylar teklif vermeye davet edilecektir.

5. İhale, ön yeterlik şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

6- Ön yeterlik dokümanı Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminde görülebilir ve 150.- TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Ön yeterliğe başvuracak isteklilerin ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Ön yeterlik dokümanına uygun olarak düzenlenecek olan başvuru belgeleri en geç 02.11.2016 Çarşamba günü, 10:00'a kadar Çukurova Üniversitesi Bilimsel Arş.Prj. Koordinasyon Birimine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhüttü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9- Söz konusu ihale KİK hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki hükümlerine göre yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR