Yazdır

GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Oksijen gazı dolumu yaptırılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450635
Şehir : Gaziantep / Şehitkamil
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP OLUŞUM 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 35.000 Litre Oksijen Gazı Dolumu İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu (Budak Mahallesi Gazi Muhtar Paşa Bulvarı 31 Nolu Sok. No: 42 Yasem İş Merkezi Kat:9 Şehitkamil/GAZİANTEP)
İhale Tarihi : 03.11.2016 10:00
İhale Kayıt No : 2016/413916
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

OKSİJEN GAZI DOLUMU İŞİ

GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Oksijen Gazı Dolumu İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/413916

1-İdarenin

a) Adresi

:

BUDAK MAH. G. MUHTAR PAŞA BLV. 31 NL. SK. NO:42 YASEM İŞ MRK. KAT:9 27010 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası

:

3422209614 - 3422209622

c) Elektronik Posta Adresi

:

gaziantep.idarimali@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

35.000 Litre Oksijen Gazı Dolumu İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı İl Ambulans Servisinde Hizmet Veren Ambulanslar

c) Teslim tarihi

:

Teslimat idarenin Ambulansları ve Sağlık Birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda peyderpey yapılacaktır. Teknik Şartname hükümleri geçerli olup işin 31.12.2017 tarihinde bitirilmesi esastır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu (Budak Mahallesi Gazi Muhtar Paşa Bulvarı 31 Nolu Sok. No: 42 Yasem İş Merkezi Kat:9 Şehitkamil/GAZİANTEP)

b) Tarihi ve saati

:

03.11.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- İstekliler üretici ise;

a) Sağlık Bakanlığından alınmış Medikal Gaz Üretim ve Dolum İzin Belgesi,

b) Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Medikal Gaz Satış Yeri İzin belgesi,

c) Mesul Müdürlük Belgesi,

2- İstekli bayi ise;

a) bayisi olduğu firmanın Sağlık Bakanlığından almış olduğu Medikal Gaz Üretim ve Dolum İzin Belgesi,

b) Bayi adına Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Medikal Gaz Satış Yeri İzin belgesi,

c) Mesul Müdürlük Belgesi,

d) Üretici firma tarafından verilen 2017 yılı içinde yetkili bayisi olduğuna dair belge,

Yukarıda sayılan belgelerin asılları veya noter tarafından onaylanmış suretleri veya idare tarafından " aslı idarece görülmüştür " onaylı suretleri ihale dosyasında sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü İdari Mali İşler Şubesi (Budak Mahallesi Gazi Muhtar Paşa Bulvarı 31 Nolu Sok. No: 42 Yasem İş Merkezi Kat:9 (905 Nolu Ofis) Şehitkamil/GAZİANTEP) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü İdari Mali İşler Şubesi (Budak Mahallesi Gazi Muhtar Paşa Bulvarı 31 Nolu Sok. No: 42 Yasem İş Merkezi Kat:9 / 905 nolu ofis Şehitkamil/GAZİANTEP) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR