BALIKESİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Odun ve kömür alımı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00449114
Şehir : Balıkesir / Altıeylül
Yayınlandığı Gazeteler

DEMOKRAT 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/404301
Niteliği, Türü, Miktarı
:
1- KÖMÜR (+18 PARÇA) : 81,5 TON 2- KÖMÜR (10-18 FINDIK) : 227 TON 3- ODUN : 41,5 TON Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kömür ve odunlar Yüklenici tarafından, teknik şartname ekinde belirtilen listeye göre, idaremizce görevlendirilen personeller nezaretinde mesai saatleri içerisinde nakliye, yükleme, boşaltma ve istifleme dahil olmak üzere teslim edilecektir.
İhale Tarihi
:
27.10.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Bahçelievler Mah. 100. Yıl Cad. 289. Sok No:3 Altıeylül/Balıkesir
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR

BALIKESİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU


2016-2017 Yılları Kış Dönemi İçin Katı Yakıt (odun ve kömür ) Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/404301

1-İdarenin

a) Adresi

:

BAHÇELİEVLER MAH. 100.YIL CAD. 289 SK. NO:3 10100 ALTIEYLÜL/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2662446799 - 2662415918

c) Elektronik Posta Adresi

:

hsm10.destek@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1- KÖMÜR (+18 PARÇA) : 81,5 TON 2- KÖMÜR (10-18 FINDIK) : 227 TON 3- ODUN : 41,5 TON
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kömür ve odunlar Yüklenici tarafından, teknik şartname ekinde belirtilen listeye göre, idaremizce görevlendirilen personeller nezaretinde mesai saatleri içerisinde nakliye, yükleme, boşaltma ve istifleme dahil olmak üzere teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, idarenin görevlendirdiği personel nezaretinde mesai saatleri içerisinde (saat 08:00-17:00 arası) 30 (otuz) gün içerisinde Yüklenici tarafından Kömür ve odunlar, teknik şartnamede belirtilen Müdürlüğümüze ait birimlere, idarenin belirlemiş olduğu miktar kadar nakliye, yükleme, boşaltma ve istifleme dahil olmak üzere teslim edilecektir.Tartı fişlerinin bir suretini idare görevlisi alacaktır. Tartım masraflarının tamamı yükleniciye aittir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bahçelievler Mah. 100. Yıl Cad. 289. Sok No:3 Altıeylül/Balıkesir

b) Tarihi ve saati

:

27.10.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

-İthalatçılar için ithalatçı kayıt belgesi

-Üreticiler için uygunluk izin belgesi

-Dağıtıcılar için her hangi bir ilden alınmış dağıtıcı kayıt belgesi

-Satıcılar için her hangi bir ilden alınmış Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi ihale dosyasında bulunmalıdır.

İstekli durumuna göre yukarıda sayılan belgelerden en az 1 (bir) tanesini teklif dosyasında sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü Satınalma Odası adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü Satın Alma Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR