Yazdır

EDİRNE İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Nükleer tıp ve muhtelif sarf malzeme alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00453423
Şehir : Edirne
Yayınlandığı Gazeteler

EDİRNE HABER 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 02.11.2016 13:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 14 Kalem Nükleer Tıp Ve Muhtelif Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : Edirne Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Toplantı Salonu
İhale Kayıt No : 2016/420332
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

EDİRNE KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

14 Kalem Nükleer Tıp Ve Muhtelif Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2016/420332

1-İdarenin

a) Adı

:

EDİRNE KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

b) Adresi

:

Sarıcapaşa Mah. Sarıca Paşa Camii No:17 Merkez/EDİRNE 22100 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE

c) Telefon ve faks numarası

:

2842268245 - 2842268071

ç) Elektronik Posta Adresi

:

khb22.satinalma@saglik.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği adres

:

EDİRNE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATIN ALMA BİRİMİ

e) İhale dokümanının görülebileceği / görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu işin/alımın

a) Adı

:

14 Kalem Nükleer Tıp Ve Muhtelif Sarf Malzeme Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

14 Kalem Nükleer Tıp Ve Muhtelif Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Edirne Sultan I. Murat Devlet Hastanesi, Keşan Devlet Hastanesi ve Uzunköprü Devlet Hastanesi Eczaneleri ile Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Eczanesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Teslimatlar, sözleşme imzalandıktan sonra Edirne Sultan 1. Murat, Keşan ve Uzunköprü Devlet Hastaneleri ile Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi' nin talepleri doğrultusunda ihtiyaca binaen peyder pey siparişin faksla tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 20 gün süre içinde yapılacaktır. Ayrıca; peyderpey teslimatta yüklenici firmalar ilk siparişe istinaden getireceği malzemeyi irsaliye veya depo teslim fişiyle veya belgesi ile getirecektir. Teslimatlar mesai saatleri (08:00-16:00) içinde ilgili hastanenin eczane servisine veya ilgili depoya yapılacaktır. Harcama yetkilisinin onayı ile bağlı sağlık tesisleri ihtiyacı olduğu taktirde diğer sağlık tesislerinin ihale miktarlarından kullanabilecektir

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

02.11.2016 - 13:00

b) e-anahtar gönderme zaman aralığı

:

02.11.2016 13:00 - 02.11.2016 16:00

c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat

:

02.11.2016 - 16:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Edirne Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesine ilişkin bilgiler;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) İhalenin 1-10. kalemleri için; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen Radyofarmasötik ürün tescil belgesi veya Ürün Ruhsatı teklifle birlikte verilecektir.

b) İhalenin 1-10. kalemleri için; Türkiye Atom Enerji Kurumu tarafından Radyoaktif ürünler için verilen “lisans belgesi”teklifle birlikte verilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden istekliler lehine ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR