Yazdır

TBMM RESTORASYON VE TEKNİK UYGULAMALAR BAŞKANLIĞI

Network altyapı malzemeleri alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636720
Şehir : İstanbul / Beşiktaş
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 09.08.2017 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı (Satınalma Birimi) - Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İstanbul
Niteliği, Türü, Miktarı : Bilgi İşlem Biriminin Saray Köşk Kasırlarda Kullanılmak Üzere Network Altyapı Malzemeleri Alımı İşi 139 Kalem Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2017/339679
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

NETWORK ALTYAPI MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
TBMM (MİLLİ SARAYLAR) RESTORASYON VE TEKNİK UYGULAMALAR BAŞKANLIĞI


BİLGİ İŞLEM BİRİMİNİN SARAY KÖŞK KASIRLARDA KULLANILMAK ÜZERE NETWORK ALTYAPI MALZEMELERİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/339679

1-İdarenin
a) Adresi : Vişnezade Mah. Dolmabahçe Sarayı 34557 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 212 236 90 00 - 212 236 53 87
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bilgi İşlem Biriminin Saray Köşk Kasırlarda Kullanılmak Üzere Network Altyapı Malzemeleri Alımı İşi 139 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Dolmabahçe Sarayı ambarı
c) Teslim tarihi : sözleşme imzalanmasından itibaren işe başlanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı (Satınalma Birimi) - Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 09.08.2017 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli, teklif edeceği ürünler için üreticiden ya da yetkili dağıtıcısından satmaya ve kurmaya yetkili olduğuna dair belgeyi teklif zarfında İdareye sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli, bu şartname kapsamında vereceği tüm ekipmanların marka model ve adet listesini teklif zarfıyla verecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası TR-8700 0100 0903 0329 8467 6001 numaralı hesabına yatırılarak Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığını-Satınalma Biriminden ihale dosyası temin edilebilir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı (Satınalma Birimi) - Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR