Yazdır

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TOKAT İL MÜDÜRLÜĞÜ

Mutfak malzemesi ve soğuk hava deposu alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00497780
Şehir : Tokat / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TOKAT GÜNEŞ 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 15.12.2016 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer : YURTKUR Tokat İl Müdürlüğü, GOP Üniv. Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT
İhale Kayıt No : 2016/519053
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : 6 Adet Soğuk Hava Deposu, 1 Adet Mutfak Tezgahı, 2 adet Servis Tezgahı, 1 Adet Tezgah, 1 Adet Evyeli Bulaşık Makinası Giriş Tezgahı, 1 Adet 2000 Tb/h Kurutmalı Bulaşık Makinası, 6 Adet Yer Ocağı, 6 Adet İstif Rafı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

MUTFAK MALZEMESİ VE SOĞUK HAVA DEPOSU ALIMI

K.Y.K. TOKAT İL MÜDÜRLÜĞÜ

MUTFAK MALZEMESİ VE SOĞUK HAVA DEPOSU ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/519053

1-İdarenin

a) Adresi

:

Taşlıçiftlik Köyü GOP Kampüsü 58 60100 TOKAT MERKEZ/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3562521330 - 3562521804

c) Elektronik Posta Adresi

:

tokatilm@kyk.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 Adet Soğuk Hava Deposu, 1 Adet Mutfak Tezgahı, 2 adet Servis Tezgahı, 1 Adet Tezgah, 1 Adet Evyeli Bulaşık Makinası Giriş Tezgahı, 1 Adet 2000 Tb/h Kurutmalı Bulaşık Makinası, 6 Adet Yer Ocağı, 6 Adet İstif Rafı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Mehmet Emin Tokadi Yurt Müdürlüğü A-B Blok GOP Kampüsü Köy Mevkii No:54/55/56 TOKAT Mehmet Emin Tokadi Yurt Müdürlüğü C Blok Yeniyurt Mah. Zekai Gümüş Diş Bulvarı No:59 TOKAT Ali Paşa Yurt Müdürlüğü Bedestenlioğlu Mah. Beştaş Sok. TOKAT

c) Teslim tarihi

:

Mehmet Emin Tokadi Yurt Müdürlüğü A-B Blok GOP Kampüsü Köy Mevkii No:54/55/56 TOKAT Mehmet Emin Tokadi Yurt Müdürlüğü C Blok Yeniyurt Mah. Zekai Gümüş Diş Bulvarı No:59 TOKAT Ali Paşa Yurt Müdürlüğü Bedestenlioğlu Mah. Beştaş Sok. TOKAT Yukarıda yazılı adreslere 15 (onbeş) gün içinde teslimat yapılacaktır. ihale konusu malların nakliyesi, boşaltılması ve montaj yükleniciye aittir. Bu teslime ve montajın tamamlanmasına kadar oluşacak zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

YURTKUR Tokat İl Müdürlüğü, GOP Üniv. Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT

b) Tarihi ve saati

:

15.12.2016 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Ürünler için CE ve TSEK Belgesi ve Ürünlere ait Katalog

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı YURTKUR Tokat İl Müdürlüğü İdari İşler- inşaat Emlak Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YURTKUR Tokat İl Müdürlüğü İdari İşler-İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR