Yazdır

SEYRAN BAĞLARI HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZ

Muhtelif temizlik ve sağlık malzemeleri alım işi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00497888
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : SEYRANBAĞLARI HUZUREVİ Y.B.R.M.M DEPOLARI
Niteliği, Türü, Miktarı : 1-11 KISIMLAR TEMİZLİK MALZEMELERİ 12-24.KISIMLAR SAĞLIK MALZEMELERİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 24 KISIM
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Tarihi : 14.12.2016 10:00
İhale Kayıt No : 2016/491031
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

MUHTELİF TEMİZLİK VE SAĞLIK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

SEYRANBAĞLARI HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTELİF TEMİZLİK VE SAĞLIK MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/491031
1-İdarenin
a) Adresi : BAGLAR CADDESI NO: 161 06152 SEYRANBAĞLARI ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124473132 - 3124370805
c) Elektronik Posta Adresi : seyranhuzurevi@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

1-11 KISIMLAR TEMİZLİK MALZEMELERİ 12-24.KISIMLAR SAĞLIK MALZEMELERİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 24 KISIM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : SEYRANBAĞLARI HUZUREVİ Y.B.R.M.M DEPOLARI
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) işgünü içerisinde peyder pey 31.12.2017 tarihine kadardır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BAGLAR CAD NO:161 SEYRANBAĞLARI / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 14.12.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Firmalar, vermeyi taahhüt ettikleri ürünlerin numunelerini orijinal ambalajları içerisinde , Kısım ve kalem belirtilerek en geç ihale gününe kadar , firmalar tarafından hazırlanacak teslim tutanağıyla müdüriyete teslim edecek akabinde numuneler teknik şartnameye uygunluğunun yanı sıra kullanıma ve hizmete cevap verme uygunluğu açısından da değerlendirilmek üzere komisyonunun görüşlerine sunulacak olup, Numunelerinin tamamı uygun bulunan firmalar arasından en düşük fiyat esasına göre ihale sonuçlandırılacaktır. İhale sonuçlandırıldıktan sonra firmalar vermeyi taahhüt ettikleri ürünlerin haricindeki hiçbir ürünü getiremezler. İhale uhdesinde kalmayan firmaların numuneleri tutanakla geri iade edilecektir.

İstekliler tarafından teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numunelerin veya teknik bilgilerin yer aldığı katalogların veya teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanların, ayrı ayrı veya birlikte sunulması zorunludur. Numune sunacak istekliler tarafından her bir kalem mal için ayrı ayrı olmak üzere birer adet numune verilmesi, bir kalem mal için birden fazla marka ve modelde alternatif numune verilmemesi ,Kalemlerde istenilen belgelerin dosyaya sunulması gerekmektedir. İstekliler tarafından her bir numune ambalajının (poşet, kutu, koli) ağzı kapatılacak, kapatılan yer imzalanmış ve mühürlenmiş veya kaşelenmiş olacaktır. Numune ambalajının üzerinde İsteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, adresi, numunelerin hangi kalem için verildiğinin, numunenin hangi işe ait olduğu ve idareye ait bilgiler silinmez bir şekilde tahrifatsız olarak yazılacak ve ihale tarih ve saatine kadar tutanak karşılığında İdareye teslim edilecektir. Teknik bilgilerin yer aldığı katalog sunacak istekliler, ilgili kısım ,kaleme ait örnek olduğunu net olarak belirtmek amacıyla, katalokta bilgileri ve resmi bulunan ilgili malı tükenmez kalem ile daire içine alacak, katalokta işaretlenen örneğin hangi mal kalemine ait olduğunu açıkça yazacak ve imzalayıp kaşeleyecektir. Kataloglar teklif zarfı içerisinde sunulacaktır. Teklif zarfı dışında haricen katalog teslim alınmayacaktır. Teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman sunacak istekliler her bir mal kalemi için ayrı ayrı olmak üzere teklif ettiği ürünlerin markalarını, birim ambalaj miktarlarını (kg veya litre) ve üretici firmanın adını açık olarak yazacak ve hazırlanan dokümanın her bir sayfasını imzalayıp kaşeleyeceklerdir. Teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman teklif zarfı içerisinde sunulacaktır. Teklif zarfı dışında haricen teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman teslim alınmayacaktır..

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ANKARA ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI MAL MÜDÜRLÜĞÜ NE YATIRILACAK MAKBUZ KARŞILIĞINDA SEYRANBAĞLARI HUZUREVİ Y.B.R.M müdürlüğünden adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SEYRANBAĞLARI HUZUREVİ Y.B.R.M.M adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR