Yazdır

ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASKİ)

Muhtelif su bakım onarım malzemeleri alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00443585
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

MEDYA YENİGÜN 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TOROS 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 28.10.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Cemalpaşa Mh.Ethem Ekin Sk. No:16 Seyhan/ADANA ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat Toplantı Odası
Niteliği, Türü, Miktarı : 42 KALEM MUHTELİF SU BAKIM ONARIM MALZEMELERİ MAL ALIMI
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/398874
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

MUHTELİF SU BAKIM ONARIM MALZEMELERİ

ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MUHTELİF SU BAKIM ONARIM MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/398874

1-İdarenin

a) Adresi

:

Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No: 16 01120 SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası

:

3224571025 - 3224572486

c) Elektronik Posta Adresi

:

ticaret@adana-aski.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

42 KALEM MUHTELİF SU BAKIM ONARIM MALZEMELERİ MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

KOZAN YOL ŞANTİYESİ İÇİ STADYUM YANI

c) Teslim tarihi

:

İdarenin ihtiyacı doğrultusunda, peyder pey teslim edilecek olup, teslim edilen mallar her ayın sonunda hakedişe bağlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Cemalpaşa Mh.Ethem Ekin Sk. No:16 Seyhan/ADANA ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat Toplantı Odası

b) Tarihi ve saati

:

28.10.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

-Aday veya İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
-Aday veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
-Aday veya İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
-Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
-Aday veya İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2.

4.3.2.1. Kaliteye ilişkin belgeler:

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.2.2. Standarda ilişkin belgeler:

1-Vanalar için, TS EN 1171 Standart belgesi, teklif ile birlikte verilecektir.

2-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, teklif ile birlikte verilecektir.

3- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi, teklif ile birlikte verilecektir.

4-ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistem Belgesi, teklif ile birlikte verilecektir.

4.3.2.3. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1-Epoksi boya kaplama, Kauçuk kaplama. Elastomer vana için iyri ayrı WRAS ya da GSK onaylı belge olacak ve bu belge teklif ile birlikte verilecektir.

2-Elastomer Vananın 3 yıl Garantili olduğunu belgelendirecek ve bu belge teklif ile birlikte verilecektir.

3-Sürgü somununun sürgü gövdesine çakıldığı ya da sıkı bir şekilde sabitlenerek yapıldığını belgelendirecek ve bu belge teklif ile birlikte verilecektir.

4-Mil üzerinde sürgüyü durdurucu mekanizmanın yapıldığını belgelendirecek ve bu belge teklif ile birlikte verilecektir.

5-Basınçlı Kaplar Dökme belgesi teklif ile birlikte verilecektir.

6-Elastomer Vana İmalatçı Belgesi teklif ile birlikte verilecektir.

7-Elastomer Sürgülü Vananın Sürgü ve Sürgü Somunu birlikte komple Vulkanize Kauçuk Kaplama olduğunu belgelendirecek ve bu belge teklif ile birlikte verilecektir.

8-Sürgülü Vana imalatında kullanılacak sürgü kaplama malzemesi (Elastomer) özellikle içme suyunda kullanıma uygun olduğunu belgelendirecek ve bu belge teklif ile birlikte verilecektir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilecek mallara ait teknik bilgilerin yer aldığı “Katalog” teklif ile birlikte verilecek olup. Teklif edilecek mallar katalogda işaretlenecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı ASKİ Genel Müdürlüğü İşletme Tesisleri (Şantiye) A/Blok 2.Kat Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cemalpaşa Mh.Ethem Ekin Sk. No:16 Seyhan/ADANA ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğüadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR