Yazdır

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ANTALYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif giyim malzemesi alım ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00453952
Şehir : Antalya / Muratpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE BİR 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ANTALYA KÖRFEZ 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 26.10.2016 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Antalya Şube Müdürlüğümüzün Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi içi Muratpaşa/ANTALYA adresindeki hizmet binası
Niteliği, Türü, Miktarı : 28 kalem muhtelif giyim malzemesi (Av Koruma Görevlileri Kıyafet Yönetmeliği Kapsamında Koruyucu Giyim Eşyası) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/423129
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

30 AV KORUMA MEMURU, 11 SAHA BEKÇİSİNE TOPLAMDA 28 KALEM MUHTELİF GİYİM MALZEMESİ ALIM İŞİ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ANTALYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


30 Av Koruma memuru, 11 Saha Bekçisine toplamda 28 kalem muhtelif giyim malzemesi alım işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/423129

1-İdarenin

a) Adresi

:

Sedir Mh. Vatan Bulvarı Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi İçi Muratpaşa/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2423350009 - 2423451466

c) Elektronik Posta Adresi

:

burdur@ormansu.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

28 kalem muhtelif giyim malzemesi (Av Koruma Görevlileri Kıyafet Yönetmeliği Kapsamında Koruyucu Giyim Eşyası)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Antalya Şube Müdürlüğümüzün Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi içi Muratpaşa/ANTALYA adresine teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına takiben 30 gün içinde malların tamamı teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Antalya Şube Müdürlüğümüzün Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi içi Muratpaşa/ANTALYA adresindeki hizmet binası

b) Tarihi ve saati

:

26.10.2016 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İsteklilerce teklif edilecek ürünlerle ilgili her ürün için birer adet numune tekliflerle beraber sunulacaktır. Verilen numuneler üzerinde teklif veren firmanın adı ve teklif cetveli doğrultusunda malzeme cinsi mutlaka belirtilecektir. (etiketlenecektir.) Numunesi sunulamayan ürünlerin (belli bir marka ürün olması halinde) teknik özelliklerini gösterir katalog sunulması yeterlidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Bu İhalede Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen numuneler üzerinde, teknik şartnamede belirtilen özelliklere istinaden yapılacak asgari yeterlilik değerlendirilmesi sonucu en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Bu nedenle Fiyat değerlendirilmesinde numunelerin nispi ağırlığı %100'dür.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü-Antalya Şube Müdürlüğünün Sedir Mah. Vatan Bulvarı-Antalya Adresindeki Hizmet Binası 42 Nolu Oda. doküman bedeli Antalya Şube Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankasının Şarampol Şubesindeki TR96 0001 0005 9557 3532 4150 01 no.lu hesabına yatırılacaktır. adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antalya Şube Müdürlüğümüzün Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi içi Muratpaşa/ANTALYA adresindeki hizmet binası 42 nolu odaya teslim edilecektir. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR